Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/58

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

46


  Disputationen Pan svecicus utkom först 1749.

  Ett aftryck af Systema naturæ editio X med företal af J. J. Lange uppgifves hafva utkommit i Halle, tom. I—II 1760 (och III 1770 efter ed. XII).

  Johann Ernst Hebenstreit, se bref. 627 not. 10. Hans här omtalade arbete är Museum Richterianum, continens fossilia, animalia, vegetabilia, marina etc. (Leipz. 1743).

  Johann Christopher Lotsch, entomolog i Leipzig.

  Magnus Celsius (adlad von Celse), född 1709, slutligen rikshistoriograf och kansliråd, död 1784.

  Johann Gottlieb Gleditsch, se bref. 238 not. 6.

  Samuel Klingenstierna, se bref. 204 not. 2.

  Lars Dalman, född 1701, adjunkt i Lund 1736 och i Upsala 1741, moral. professor 1748, död 1763. Beledsagade nästföljande på en längre utländsk resa.

  Göran Gyllenstierna, född 1724, auskultant i Svea hofrätt, kammarherre 1742, slutligen riksråd och riksmarskalk, död 1799.


641.
Ädel och Högtförfarne Hr Doctor.

Så kiäck som Hr Doctoren är i alt annat, så kiäck är Hr Doctoren att skrifwa. oförtruten, förtrogen, kiär och uprichtig.

Hortum cliffortianum ett exemplar har jag noch oinbundet, men utan figurerne; kan det stå Hr Doctoren till tienst är mig kiärt, och giör jag här med en liten gåfwa där af. Det sällies intet till sådant folk. Gud nåde mig, om jag skulle betala Eder all möda för mig.

jag hörde af Rådm. Bro att Hr Doctoren har pgr nog, elliest skulle jag wara rädd att beswära Hr Doctoren med böckers upkiöpande, ty jag wet sielf att pgr behöfwas på Resan. Kiäre kiöp för mig Helwing Flora quasi modo genita Gedan. 1712 quarto och des supplementum Gedan. 1726 och des Floræ campana[1]. jag skall betala dem richtigt. Gud gifwe jag fingo allenast se Kleins objectioner emot mig fore middsomars tiden, då en ny edition af mitt systema naturæ komer att upläggas i stockholm, jag har resolverat att skicka min Flora Svecica och Animalia till Holland[2] att där tryckas, så wet jag de komma straxt uht.

jag har nu en disputation för mig de corallis Balthicis[3] med 30 figurer, där jag rangerar de mäste Bromels[4] coraller till varieteter och beskrifwer många nya.