Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

58

denna giort, uti ett ulcere inferno, där sielfwa ossa woro angripne, det aldrig något annat medel kunnat præstera. Men det måste hållas uti någon tid, pulveret till ℥j pro dosi hwar dag. Kiäre mssr Præses, om i älskar mig. profwa alt och om intet annat är mögligt, åhtminstone utdrag hans tid. ty när han lägger sina ögon tillsammans, då öpna andra fata ögonen wid academien. Lät mig wetta och blifwa öfwertygad at Hr Assessoren brukar radicem brittannicæ: hon wäxer wid kongsholmen jemte långa broen. wid Gref Horns hus älr trägård.

Nu drifwer Wallerius på med sitt Laboratorium chemicum,[1] och Hamnerin med sitt Laboratorium chirurgicum; bägge 2 nästan lika lärde och beläfne män. Herre Gud gifwe wij hade Hr Assessoren här i stället, sannerl. för Gud giorde I uti bägge 100 gånger mehr än de, och det utan att säga Eder det i synen, då woro wår academie så lyckelig, som hon af andre blifwer olyckelig; ignoranter förqwäfja alt godt, äfwen det de minst förstå; andre där emot äro resonable i alt.

Om jag hade tid, wille jag alt förgierna komma till Eder att se Edert wackra Herbarium, det jag nu hoppas är i stånd, äller wille jag få lof att rangera det samma, men jag håller på med min westgiöta resa at utgifwa och Flora Zeylanica, som hindra mig; blifwer det ej förr, så sker det wid juhl.

Under resan har jag hälsat på Archiater Hamnerin, som upfunnit mitt i Carlstads gata en surbrun,[2] af hwilken han destillerat ett sal volatile martis. o bene Deus! jag har och hälsat på Archiater Blackwell och sedt hwad han litet uträttat älr mycket.

jag har besichtigat Locha kiälla, den jag tror att ingen tillförene förstådt sig på.[3]

Åtskilliga örter har jag funnit; jag har warit den förste som funnit fruchten på Alga vitrior.[4] många fiskar, insecter och mycket i oeconomien beskrifwit.

Lef wähl och achta hans Excellence.

jag är

Högtförfarne Hr Assessorens och
Præsidis
Upsala d. 5 sept.ödmiuke tienare
:1746.Carl Linnæus.