Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 26 —

hvilkas antal ännu var osäkert, gjorde en betydelig ändring i hela planen.

Det var solklart, at Slafhandeln hade störtat alla dessa medmenniskjor ifrån begynnelsen uti det djup af elände, hvaruti tusentals suckade, under det et så hiskeligt antal nya offer årligen släpades ifrån deras fosterland, Afrika. Denne handel, så stridande mot den naturliga Lagen, och så vanhedrande för vårt tidehvarf, hvilket så högeligen öfverträffar framfarna åldrar, äfven i mensklighet, har ändteligen begynt at blifva ansedd med fasa. En allmän menniskokärleksanda är väckt, och dess välgörande verkningar sprida sig öfver hela jordkretsen! Skulle då ingen fläckt deraf fördela sig til Afrika? til de olycksoffer, hvilkas jämmer kommer menskligheten at blöda, och hvilka en slem egennytta strafflöst vågar neka et rum ibland förnuftiga varelser och barn af samma Allfader!

I allmänhet har blifvit bejakadt, at Nationernas handel kan fullföljas, och äfven tilväxa igenom inbördes upfyllande af hvarandras behof, utan at nyttja en Trafik, lika så förhatlig, som orättvis.

Et ondt, endast dämpa med lindrande medel, upvaknar ofta med fördubbladt raseri; både tid och kostnad äro då