Sida:C D Marcus Den nya litteraturen 1911.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
20
DEN NYA LITTERATUREN.

der och visor fyllde oss med en ny känsla af lifsberusning och kärlek till hela den lyrik, som kväller fram ur våra furuskogar och lyser oss till mötes ur en herrgårds hvitramade fönster. Den nya generationen förmådde icke skapa människor med samma handfasta realism och påtagliga psykologi som den gångna, men dess diktning hade omkring sig en atmosfär af fest och dans, af sång och musik, där mollklangen ännu blott mullrade som från fjärran kyrkklockor. Dess lyriska kynne formådde icke lyfta sig till dramats arkitektur, men hela den samlade skörden af epos och lyrik torde vara jämbördig i värde med det Strindbergska dramat.

Versspråket och verstekniken når en ny höjd, först genom Heidenstams vallfarts- och vandringssånger, där versens egenskap att kåsera skälmskt, satiriskt och djupt erinrar om Byron och Heine, men också om Sturzen-Beckers försök att närma talprosan och skaldemålet. Med Frödings suveräna konst att nå formens och innehållets harmoni blir denna union ideal, han är på lyrikens område den egentlige folkskalden. Heidenstam når med sin andra diktsamling fram till en kosmisk lyrik, som ställer honom i främsta ledet bland alla tidens skalder, och det är blott omöjligheten att öfverföra lyrik till främmande språk, som står i vägen för hans kontinentala berömmelse. Samtidigt begynner också sträfvan mot fördjupningen af hans egen och hela folkets nationalitet. Ehuru skalden utan fråga gifvit oss stora nationella värden som lyriker, essayist och novellist, kan man dock icke alldeles värja sig för intrycket att utvecklingen glidit fram allt for enträget på ett spår och att det nationella också kan tjänstgöra som broms på en fri skapan.

Den Heidenstamska diktningen har allt från Hans Alienus haft en bestämd dragning mot det heroiska. Men Hans Alienus representerar världsflykten. Tidens störste religionsstiftare Nietzsche har i sin sista och yppersta bok »Also sprach Zarathustra» äfven predikat en religion, som slutligen drifver sina utöfvare in i en rymd af ljus och eter och bort från jorden och lifvet. Både Hans Alienus och Zarathustra äro symboler för den germanska personlighetens reaktion mot hela tidens förful-