Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/1115

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
355

språng och är rätvinkligt afkantadt hålkäladt stafprydt eller snedsmygigt. I. 22–25.

Nich, Nische, niche, niche, är en smal och hög murfördjupning med bågformig betäckning.

Omfattning. Se dörr- och fönsteromfattning.

Omgifningsmur kallas en yttermur till skilnad från mellan- eller skiljemur.

Pelare, πεσσος, pila, pilare, Pfeiler, pilier, pillar, är en fristående bärare af en båge eller ett hvalf och består af sockel stam samt krans och den är merendels fyrkantig, stundom åttkantig, sällan rund. Om en pelare är åttkantig eller rund, kan densamme lätt skiljas från en kolonn, emedan den förre har vida större massa och friare form än den sednare. III. 1. 2. 3.

Pilaster, Pilaster, pilastre, pilaster, är ett väggfast framsprång, som ut- eller invändigt har lodrät ställning och tjenar till prydnad eller förstärkning. En pilaster, hvilken anbringas i ett hörn eller å en sida, kallas hörn- eller sidopilaster. Å byggnader i rundbågsstil äro yttre pilastrar, som 0.3 till 0.5 tjocka och 1.0 till 2.0 breda samt utan baser och kransar uppgå från murarnas socklar och förena sig med deras båggesimser eller afslutas med fina skråkanter, ganska vanliga. Att dessa framsprång tillkommit mera för de grofva murarnas prydnad än deras förstärkning är uti sig uppenbart. Då deremot yttre pilastrar äro 1.0 tjocka samt 4.0 och deröfver breda, så visa de sig härröra från ett motsatt ändamål. Såsom ett bevis härpå kan anföras, att sex lika grofva pilastrar som de sistberörda finnas på den norra sidomuren af S. Catharina i Wisby, men ingen å den södra; ty den förre saknar, men den sednare har deremot haft tillräckliga stöd af ett kapell och en omgång. Inre pilastrar, hvilka mindre uppstått för att pryda än för att förstärka murarna, ha socklar och kransar och uppbära skiljebågar, hvaremellan korshvalf äro inslagna. Ej sällan förstärkas dessa pilastrar, som likna qvart- och halfpelare, med en eller flere sådana, hvilka äro smalare och bilda murhörn. Pilastrar bli således en- två- tre- eller flersprångiga. Stundom anbringas mellan murhörnen och å framsidorna kolonner med baser och kapitäler. Äfven användas pilastrar med kolonner till pelares prydande och förstärkande. Portaler i spetsbågsstil ha merendels framspringande pilastrar, som prydas med baser och kapitäler samt baldakiner och uppbära höga rösten. Stundom siras omfattningar af väggskåp med likartade pilastrar, hvilka uppbära fialer med

23*