Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/1116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
356

korsblommor och omgifva spetsiga rösten med löfverk. Således äro pilastrar sins emellan ganska skiljaktiga.

Platt, Platte, en rätvinklig smalare eller bredare mindre eller mer framstående band- mellan- eller slutlist.

Plint, πλινθος, plinthus, Plinthe, plinthe, plinth, är nedersta delen af en bas, och den är merendels fyrkantig, stundom åttkantig men sällan rund.

Portal, porta, portale, Portal, portail, doorway, kallas en hufvudingång till ett mellanskepp uti en kathedral. Samma benämning kan med mycket skäl användas i afseende på en praktfullare omfattning af en ingång, det vare sig till skepp eller kor uti en mindre helgedom. V. 1. 2.

Post, Pfost, meneau, mullion. Både dörr- och fönsteromfattningar ha i midten af murarna poster, som tjena till anslag eller falsar. Dörröppningar ha murfasta sidoposter och ganska sällan fristående midtposter ; somliga fönsteröppningar ha deremot föga framskjutande karmar samt stundom fristående sido- och midtposter. VI. 2. 3.

Qvartstaf. Se staf.

Rakbetäckt eller raksluten kallas en dörr- fönster- eller ljusöppning med vågrät betäckning.

Randlist är en mycket smal och rätvinklig eller skråkantig list emellan rundstaf och hålkäl eller emellan rundstaf och karnis o. s. v.

Repstaf, Schiffstauverzierung, cable, torsade, cable-moulding, liknar ett rep eller tåg. I. 13.

Riksäple, πολος, globus imperialis, palla, pomum, Reichsapfel, globe impérial, royal, globe, orb. Redan under hedendomen bar romerska kejsaren i venstra handen ett klot såsom sinnebild af dess verldsvälde. Efter christendomens antagande blef ett kors insatt i detta klot, hvilket derföre kallades globus crucifer. Såsom bevis härpå kan följande anföras. En kolossal bildstod till häst uppsattes i Konstantinopel omkring midten af sjette århundradet. Denne bildstod föreställde kejsar Justinianus med korsprydt klot i venstra handen. Enligt Procopius, en samtidig väl underrättad häfdetecknare, antydde klotet nämnde kejsares herravälde öfver hela jorden samt hafvet och korset betecknade medlet till hans upphöjelse och hjeltebragder. Sedan har ett sådant klot tillika med svärd lans spira och krona antagits såsom regenters herrskaretecken och fått benämning af riksäple. Då många hedniska sinnebilder tidigt öfvergått till de christna, är det uppenbart, att ett korsprydt riksäple i Christusbarnets venstra hand betecknar dess himmelska konungarike.