Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
50

stamförvandter. Det är märkvärdigt, att på Gotland sällan påträffas såkallade dyrhus eller kummelgrottor, som intill sednaste tider i myckenhet funnits i Bohuslän och jemväl i Skåne. Det är ej mindre märkvärdigt, att på samma ö saknas, såvidt vi veta, domaresäten, hvilka utgöras af stora klumpformiga gråstenar, som lagda i en ring ha en större sådan i midten. På Gotland förmärkas högst få såkallade bautastenar, ehuru ganska många dylika finnas flerestädes på Sveriges fastland.

På Gotland ligga några urgamla borgar. Å Vardaberget ej långt ifrån Fårö kyrka finnes en mycket stor jordvall, hvilken är ringformig. Vid Landsnäsa å samma ö märkes den såkallade Ringen å en ödslig mark icke långt från stranden. Denna borg består af en ringformig jordvall, som är mindre och nära kretsformig samt håller 5.0 till 6.0 i lodrät höjd, hvadan densamma torde haft bröstvärn af trä. Å vallen finnes en temligen stor grafhög af kalkflisor och ej särdeles långt derifrån märkes äfvenledes å vallen en liten skeppsform och derjemte några stensättningar. Nära Tjälders i Boge ligger uti en oländig trakt Spinnberg; en ansenlig borg, hvilken utgöres af kallmur. Denna borg är långrund med spetsiga ändar. Ringmurens hvarje spets intages af ett stort grafrör. Thorsborg, som är den märkvärdigaste af Gotlands alla befästningar, ligger nära midten af landet på en tvärbrant klipphöjd och består till ansenliga sträckor af kallmur.

Alla ofvanberörda fornlemningar, hvilka obestridligen härröra från hedendomen, ligga utom den forskningskrets, som vi här föreskrifvit oss. Vi böra således ej ingå i några detaljer härom, men vi kunna med