Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

10

Præceptor; dock när Wijkornas Clericie hade warit 1687 i Carlstad, emottagit then nya Kyrckelagen ock swurit på then blef Doct. Broman död 1690: ock tå sal. Doct. Johan Carlberg, som blef Biskop i Giöteborg 1689, fick thetta weta, efter sitt anträde, lagade han, som stod i stor nåd hos Mayestäterna, at Wijkorna skulle falla til Giöteborgs-Stifft, hwilket också skedde ther efter 1693. Hwar om Præses Cederbourg[1] ock förmält. Imedlertid wil jag beskrifwa the Pastorater, som nu för tiden höra til Wijkornas Probsterij, utom Strömstad.

I Wikornas Probsteri äro.

  1. Näsinge Giäl, hwars Moderkyrka är Hofdal ock thes 2:ne Annexer Näsinge ock Lommeland (fordom Lunneland kallad)[2].
  2. Skee ock Tiärnö thes Annex.
  3. Tanum, som är Hufwud-Kyrkan, ock Lur thes Annex.
  4. Nafwersted, som fordom har bestådt af 3. Kyrke-Sockner: Nafwerstad Moderkyrckan, Mo ock Edinge-dalen Annexer; Men wid fredsfördraget som skedde 1658, tå Bahus-Län blef Swänskt, kom Edinge-dalen här ifrån til Agerhus-Län i Norrige, efter then Socknen altid legat ther under ock betalt Cronan ther sin Rätt.
  5. Qwille Giäl har 3. Kyrckor: Moderkyrckan Qwille ock 2:ne Annexer Sweneby ock Botna.
  6. Öfwerby Giäl består ock af 3. Kyrckor, Hufwud-kyrckan hette fordom Sotenäs, men nu Tossene (fordom Tossunge kalladt)[3] ock 2:ne
  1. Giöteborgs Beskrifning p. 50, 220 & 222.
  2. Rami Norriges Beskrifning. p. 51
  3. Rami Norriges Beskrifning. p. 51