Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1 Mack. 10:16.Första
180

som denne och hans bröder hade utkämpat, och om de bedrifter som de hade utfört, och om de vedermödor som de hade haft att utstå, 16 då sade han: »Skulle vi väl kunna finna en sådan mans like? Vi vilja nu göra honom till vår vän och bundsförvant.» 17 Han skrev alltså ett brev, som han sände honom. Det lydde så:

18 »Konung Alexander hälsar sin broder Jonatan. 19 Vi hava hört sägas om dig att du är en tapper stridsman, och att du är väl ägnad till att vara vår vän. 20 Därför insätta vi dig nu i dag till överstepräst för ditt folk och förordna att du skall kallas konungens vän» - samtidigt sände han honom en purpurmantel och en gyllene krona - »och bedja dig att du ville stå på vår sida och hålla vänskap med oss.»

21 Jonatan iförde sig då den heliga skruden i sjunde månaden av år 160, vid lövhyddohögtiden. Och han samlade krigsfolk och företog stora rustningar.

22 Då nu Demetrius fick höra talas härom, blev han illa till mods och sade: 23 »Varför hava vi låtit detta ske, att Alexander har förekommit oss med att träda i vänskapsförhållande till judarna och så stärkt sin makt? 24 Också jag vill skriva till dem för att söka övertala dem med löften om upphöjelse och förmåner, på det att de må hålla med mig och hjälpa mig.» 25 Och han sände dem ett brev av följande lydelse:

»Konung Demetrius hälsar det judiska folket. 26 Vi hava med fägnad hört att I haven hållit de med oss ingångna fördragen och stått fast vid vänskapen med oss och icke övergått till våra fiender. 27 Fortfaren nu ock allt framgent att iakttaga trohet mot oss, så skola vi bereda eder fördelar, till tack för vad 28 I gören till vårt gagn; vi skola bevilja eder många eftergifter och tilldela eder många förmåner.

29 Härmed löser jag eder och fritager alla judar från de personliga avgifterna och från saltskatten och kransskatten. 30 Och den ersättning för tredjedelen av grödan och för hälften av trädfrukterna, som det tillkommer mig att uppbära, vill jag från denna dag och allt framgent avstå från att uppbära i Judeen och i de tre områden som härmed läggas till detta land från Samarien och Galileen, allt ifrån denna dag och för evärdlig tid. 31 Och Jerusalem med angränsande område må vara heligt och vara fritaget ifrån skatter; fritagna vare ock tiondegärderna och tempelinkomsterna. 32 Jag avstår också från rätten till borgen i Jerusalem och överlåter den åt översteprästen, för att han där, till dess försvar, må lägga in en besättning av sådant manskap som han själv vill utvälja. 33 Och envar jude inom hela mitt rike, som har blivit bortförd i fångenskap ifrån Judeen, giver jag fri för intet. Och alla mina tjänstemän må efterlåta avgifterna jämväl för deras fäkreatur. 34 Och alla högtider och sabbater och nymånader och övriga