Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
VishetenVish. 4:2.
27

Gud satte dem på prov och befann dem sig värdiga.
6 Såsom guld i degeln prövade han dem,
och såsom en heloffergåva mottog han dem.
7 I den stund då han ser till dem skola de framträda i glans,
och såsom gnistor bland strå skola de ila fram.
8 De skola döma hedningarna och råda över folken,
och Herren skall vara deras konung till evig tid.
9 De som förtrösta på honom, de skola förstå sanningen,
och de trogna skola i kärlek förbliva hos honom.
Ty nåd och barmhärtighet skall vederfaras hans utvalda.

10 Men de ogudaktiga skola få den näpst deras tankar förtjäna,
då de aktade den rättfärdige för intet och avföllo från Herren.
11 Ty den som föraktar vishet och tukt är ömkansvärd.
Ja, fåfängt är deras hopp och deras ävlan gagnlös,
och deras gärningar äro till intet nyttiga.
12 Deras hustrur äro dåraktiga,
och deras barn äro onda;
förbannad är deras avkomma.

13 Dock, salig är den ofruktsamma som är obefläckad,
som icke vet av syndfullt umgänge;
hon skall undfå frukt, när själarna få sin vedergällning.
14 Salig är ock den snöpte som ej har förövat syndiga gärningar
eller har haft onda tankar mot Herren;
ty han skall få en utvald nådelön för sin trohet
och den ljuvligaste lott i Herrens tempel.
15 Ja, dygdens mödor bära härlig frukt,
och visheten är en telning som icke förvissnar.

16 Men äktenskapsbrytares barn skola ej nå sin mognad,
och avkomma efter syndigt umgänge skall utrotas.
17 Ty om de än få länge leva, skola de dock räknas för intet,
och deras ålderdom skall på sistone bliva utan heder.
18 Om de dö tidigt, skola de vara utan hopp
och utan tröst på avgörelsens dag.
19 Ty ett orättfärdigt släkte tager en ond ände.

1.5Mos. 33:3. Joh. 10:28. /3.Jes. 57:2.Vish. 4:7. /4.2Mack. 7:36.1Petr. 1:3f. /5.Ords. 3:11f. 2Mack. 7:33f. Hebr. 12:7. /6.Syr. 2:5. 1Petr. 1:7. 7.Dan. 12:3. Ob. v. 18. Matt. 13:43. 8.Syr. 4:15. 1Kor. 6:2. Upp. 2:26f. 9.Vish. 4:15. Joh. 8:32. /12.Syr. 41:5. 13.Jes. 54:1. /14.Jes. 56:4f. /16.Ps. 37:28. Vish. 4:3f. Syr.23:24f. 41:6. 18.Ords. 11:7. /19.Ps. 73:19.

4 KAPITLET.

Fortsatt jämförelse mellan de rättfärdigas och de ogudaktigas olika lott.

1 Nej, bättre är att vara barnlös, men hava dygd;
ty odödlighet ligger i dygdens åminnelse,
eftersom denna bliver aktad av både Gud och människor.
2 Medan hon är här tillstädes, vill man efterlikna henne,
och man saknar henne, när hon är borta;