Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/342

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

18

spjelad i en öppen wind eller lider, dit ingen sol kommer, til torkning. Hwad finge Städerne för en god wara i torr-fisken, om alla, som hafwa den til afsalu, handtrerade honom på detta sättet!! —

Nu gå wi til din Kryddgård och Kåltäppa. — Där hafwa twifwels utan dine händer och armar gjort sit bästa, at af den tacksamma jorden återfå all möjelig betalning. Denna är ofta en skyldt för de wägfarande, som utwisar hwad Bondhustrun går före. Är täppan orenlig och full af förtwinade wäxter, tro de sig snart weta, huru det står til innom huset. I rättan tid gräfwen, sådd och wattnad kan du göra dig stat på något af hwarje, hwilket om hösten bör skötas och förwaras, at det begagnar er godt stycke inpå wintren. Rofworna förlora sig snart och nyttjas derföre först; men alla andra rötter räcka länge om man uti en sandbacke gräfwer en djup grop åt dem, som öfwertäckas med halm och bräder. Hwitkål kan äfwen räcka länge, om man knippar ihop de hårdaste hufwuden och händer dem i källar-taket samt ser wäl efter, då de wätska sig, taga dem då up och efter afskrädningen låter dem sitta et par dagar uti drag til dess de se litet wisnade ut, då åter bära dem i källaren. På detta sättet kan man hafwa bästa gagn af kålen så länge den räcker. Beswäret får

man