Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/386

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
59

omättliga tiltag. Edert beswär, edert Wisthus och edra fattiga Barn draga härutaf en betydlig fördel. Förkasten ej alla dessa wälmenta råd, fast de komma ifrån en Qwinna. En lärd Man har intet kunnat tålka dem enfaldigt nog för edra begrepp, ej heller har det warit honom hwarken wärdigt eller kunnigt, at gå i bosyn med eder; följden hade då blifwit den: at ni aldrig fått en sådan Bok at läsa.

Anna Maria Rückerschöld.


Något om dina Barns hälsa.

Så snart barnet är et dygn gammalt, bör man utan omswep twätta det i kallt watten, utan afseende på hwad wäderlek eller årstid det hälst må wara. Om man härmed fortfar, skall man inom fyra dagars tid finna hwad godt man därmed uträttar, och det som mera är, at Barnen sjelfwe skola finna nöje i desse bad. Man har endast af nöden dristighet at göra försöket, och tålamod at afwagta dess werkan i fyra eller fem dagars tid. Man skall sedan wara öfwertygad om nyttan däraf, så framt ej någon oförsigtighet emillankommer, som skadar Barnet.