Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/429

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
41

bestämmelse hwartil hon är skapad, nemligen, at wara Mannen til hjelp, och äfwen wara betänkte på et mera reelt och gagnande upfostrings-sätt för Könet. Man borde hoppas detta, när man ser så många bewis af hushålls olyckor igenom okunniga Hustrur, hwilket nu skrämer mången Man ifrån Giftermål, fast han förmått at försörja en beskedlig Flicka til sin och landets heder.

Men skola då Herrarne ej få säga de ogifta Damerna någon behaglig granlåt?

Talet blir nog behagligt, när de endast blifwa wande wid beröm, för sin husaktighet innom Föräldrarnas hus, sin flit i nyttiga sysslor, sin klädsel efter stånd och wärde, sin försakelse af täta Mode-ombyten, sin likanögdhet wid utswäfwande nöjen, sin sediga tunga, och kloka tankesätt, med mera, som kan önskas af en Hustru, i synnerhet, som Könet naturligt wis, sjelf skulle ifras för alt detta, deräst icke en aldeles förwänd upfostran wanskapade dem.

Månne detta skulle hjelpa saken?

Mera än man tror, och blir säkert

til
C 5