Sida:Den fattige Joseph.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 2 —

På wägen från Kyrkan hörde man honom beständigt för sig sjelf sakta upprepa de orden: "det har Joseph förr aldrig hört: Jesus Christus, den Guden, som all ting gjort hafwer, är kommen i werlden för att frälsa syndare, sådana som Joseph är, och det är sant, och det är ett fast ord."

Icke långt derefter föll Joseph i en swår feber, och blef dödligen sjuk. Under det han låg och wåndades, war detta hans beständiga tal: "Joseph är den förnämste bland syndare; men Jesus Christus är kommen i werlden för att frälsa syndare, och derföre älskar Joseph Honom."

Hans grannar, som kommo att besöka honom, förundrade sig, då de hörde, att han endast blef wid ett och detsamma. En och annan from och wälmenande wille leda honom widare, och sade till honom: "men käre Joseph, hwad säger du då om ditt eget hjerta? Hwad har du gjort att få det förändradt? Huru werksamt har du bidragit att genom bättring och tro blifwa en ny menniska, den för Gud i helighet och renhet lefwer?" Joseph swarade: "ack! Joseph kan ingen ting göra eller werka: Joseph wet ingen ting att säga om sig sjelf, blott detta, att han är den förnämsta bland syndare; men efter det är ett fast ord, att Jesus Christus, som skapat all ting, är kommen i werlden, för att frälsa syndare och göra dem saliga, hwarföre skulle då ock Joseph icke blifwa salig?"

Omsider fick någon weta, hwar Joseph hade hört denna lära, som så oföränderligen och till hans innerliga glädje sysselsatt honom. Denne gick då straxt och bad Doctor Calamy besöka den fattiga Joseph. Doctorn kom, men Joseph war mycket swag, och hade på någon tid icke talt något ord; och ehuru det sades honom, att Doctorn war kommen för att besöka honom, gaf han icke akt derpå. Men när Doctorn började tala till honom, hade han knappt hört ljudet af Doctorns uttrycksfulla röst, förrän han i ögonblicket reste sig upp i sängen, och tog honom i handen, och ropade så högt han förmådde med sin swaga och darrande röst: "Ack! käre herre! Ni är ju densamme Herrans Jesu wän, af hwars mun jag hörde så skönt talas om Jesum, den jag älskar för det som Ni talt om Honom. Joseph är den förnämligaste ibland syndare; men det är ju wisserligen sant, att Jesus Christus, som är Gud och har gjort all ting, är kommen för att göra syndare saliga, och hwarföre då icke Joseph med? Ack! bed, bed dock Jesum för mig, att Han