Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

38

ning den väsentligaste faktorn för lifsformernas omdaning. Att en tillpassning inom vissa gränser finnes, medgifva alla; mon desto större blifver stridigheten, då man skall bestämma de gränser, hvartill den når. Nägeli har på sista tiden uppträdt med stor bestämdhet mot denna dogm, i det han genom sina iakttagelser uppvisar artens samt till och med varietetens fasthet gent emot yttre påverkningar. Vi måste med tacksamhet erkänna, att de darwinska undersökningarna ha öppnat våra ögon för inverkningar och förhållanden, hvilka förut ej blifvit tillräckligt beaktade. Nu föreligger en följd af högst märkliga undersökningar om det inflytande, som klimat, jordmån m. m. hafva för att modifiera det organiska lifvets former och funktioner. Hit hör det omfattande spörsmålet om växters och djurs acklimatisering och i synnerhet om människorasernas förmåga att kunna motstå växlande naturförhållanden och förändrade lifsvillkor. Från de olika länderna och världsdelarna med sina från hvarandra så afvikande klimat hafva vi nu en rik litteratur af iakttagelser. Många högst märkvärdiga förhållanden hafva därvid kommit fram i ljuset; resultaten och slutledningarna äro icke alltid öfverensstämmande; men i det stora hela torde man väl nu anse såsom gifvet, att förändringarna aldrig äro af väsentlig betydelse, på sin höjd kunna de tjäna till att förklara varieteternas bil-