Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/67

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

65

väckte de skelett och hufvudskålar, som funnos i olika hålor eller grafvar i Mellan-Europa. 1 dessa fynd från Solutré, i sandgroparna vid Grenelle och i talrika hålor i södra Frankrike, trodde man sig kunna påvisa en lägre och ofullkomligare typ. De sista årens kritiska forskning har emellertid visat, hur ohållbara alla dessa påståenden varit. Hvad nu de s. k. lägre stående människoraserna angår, såsom buskmännen, är man till och med böjd att anse dem såsom »Kümmer-formen»; det är från Virchow, som detta uttryck är hämtadt. Han tror, att rasen under ogynnsamma lifsvillkor har sjunkit ned till denna lägre nivå af kroppslig utveckling; Virchow kunde hafva nämnt ett annat resultat af den moderna forskningen, som tyckes visa, att ett liknande fall måhända äfven inom en annan sfär ägt rum. Nyare undersökningar om de olika religionernas uppkomst visa nämligen sannolikheten af, att monoteismen skulle varit det första uttrycket för uppfattningen af gudsförhållandet och att afguderiet i dess många, växlande former är uttrycket för ett sjunkande eller ett förfall i det religiösa medvetandet.

Hvad nu det rent somatiska eller lekamliga angår, må det för tillfället anses som afgjordt, att de olika, ofvan omtalade fynden i hålor och grafvar icke gifva någon som helst grund till antagandet, att det under en tidigare period skulle funnits lägre stående människo-

Den nyare naturåskådningen.5