Sida:Den nyare naturåskådningen.djvu/77

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

75

mer; men vi hafva icke det aflägsnaste begrepp om hvilka förhållanden eller villkor, som framkallat denna förändring. Oswald Heer menar, att det är samma metall, som föreligger, men den har blifvit omsmält och mynten ha fått en ny prägel. Det ligger något tilltalande i denna bild, ehuru den i verkligheten icke ger någon upplysning: men hvad Oswald Heer uttalar i bildliga ordalag, är något, som vi alla måste erkänna: lifvets enhet och sammanhang under växlande och olikartade former. Vi stå här framför ett af naturens stora mysterier, som den berömde Berlinfysiologen kallar »die Welträthsel».

På det hela taget är det ej tvifvel underkastadt, att de organiska lifsformerna, hurudan deras utveckling och framkomst genom långa tider än må hafva varit, nu äro definitivt afslutade; det finnes ej spår af förändringar i det existerande växt- och djurlifvet under hela den tid, vår forskning omfattar; de stora framstegen i naturvetenskapliga undersökningar visa oss allt klarare den underbara ändamålsenligheten, fullkomligheten och tillpassningen af alla lifsformer. De förändringar, som försiggått genom konstgjordt urval, genom växternas kultur och genom djurs tämjande, visa, att lifsformerna inom vissa gränser kunna förändras; men ej få af dessa förändringar hafva, som ofvan antydts, karakteren af monstrositeter eller abnormiteter, och i