Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/1011

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
1000 ÅVA
ÅWA

Soknen är jämn och består egenteligen af 3 fält omkring kyrkan. Den wästra delen omkring Näsbygge Sjön; den så kallade trakten omkring Järbo Byarne, nordwäst ut från kyrkan; och den omkring Högbo Byarne. Rådande jordmånen är allmännast lera, dock finnes äwen ställen, hwarest sandjord är mer rådande, såsom Stoksbo trakten och de ställen som omgiwa Ån Jädran, bland hwilka man får räkna trakterne omkring Högbo Byarne. I allmänhet finnes ymnig skog. Några Byar hawa hjelpelig, och få äro i brist däraf, men för dessas understöd finnes en större allmänning inom Soknen, hwarifrån de hawa tilgång både på byggnads och sågtimmer. Utsädet är: tunnor råg 300, korn 500, blandsäd 60, hafra 250, ärter 100, tilsamman 1210 tunnor, utom potäter af hwilka planteras 150 tunnor. Af all åker tagas här 3 säden, och det fjärde året wilar. År 1810 war Folkmängden 4572, hwaraf 3909 befunnos uti Moderförsamlingen och 663 uti Kapellsförsamlingen. Kyrkan är belägen under 60 gr. 38 min. Polhöjd; 2.6 mil från Gefle. De betydligaste Gårdarne heta Backberg, Kungsgården och Wästerberg. I Soknen finnas för öfrigt 3 betydliga Järnwärk: Högbo, Hammarby och Urfors, samt 6 smärre: Jäderbo, Ås, Åttersta, Backberg, Wall och Hosjö.

Åwanåker, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Hälsingland och Södra Fögderiet, håller i widd 3.9 qv. mil, samt består af 40 Mantal. Marken är mera bärgaktig än jämn. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes i allmänhet ymnigt, månge hemman hawa hjälpeligt, och intet lider brist därå. Utsädet, råg, korn och ärter tilsamman är 680 tunnor. Af potäter sättas 90 tunnor. I

anseende til det ymniga gräswäxten och widsträckta mulbetet är boskapsskötseln ganska ansenlig; på hwarje Mantal underhållas, öwerhuwud taget, 30 kor. År 1810 war Folkmängden 1968. Kyrkan är belägen wid Älwen Woxnan under 61 gr. 21 min, Polhöjd; 9.4 mil från Gefle. Kyrkoherde-Bostället består af 0.7 Mantal. Utsädet är 12 tunnor af råg och korn. Där underhållas 3 hästar, 28 à 30 nöt, 30 à 40 får och getter.

Åwiken, et Järnwärk uti Hässjö Sokn i Medelpad, består af 1 hammare med 2 härdar och äger 650 skeppund stångjärnssmide. Tackjärnet hitföres sjöledes, och hämtas från Norbergs och Wästerbärgslagen. Skog finnes tilräckeligt til wärkets drift på underlydande hemman. Åbyggnaden på mangården, af trä, är förswarlig.


Ä.

Ädelfors, et Guldwärk uti Alsheda Sokn i Småland, är i sit slag det enda i Riket. I början har guldfångsten warit tämeligen ymnig, men i sednare tider aftagit. Ifrån 1738 då den första guldådran blef uptäckt til och med år 1778 hawa 16,200 ducater bliwit myntade. På 23 år 1773–1795 har guldtilwärkningen warit 185.4 marker. Til wärket höra omkring 10 hemman, af hwilka några äga dels ymnig dels hjelpelig skog. Mangårdsbyggnaden af sten är ansenlig och prydlig. Wid wärket har jämwäl funnits en stångjärns samt 1 spik- och 1 knippjärnshammare, men af dem är den första nedlagd.

Äggby, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Walla Härad, är Annex til Warnhems Pastorat, samt består