Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/1012

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
ÄGG
ÄLF 1001

af 21 Mantal. Soknen är til någon del belägen på wästra sidan om Bärget Billingen, samt har merendels en jämn mark. Rådande jordmånen är sandmylla med något klapursten. En del hemman äga hjelpelig skog, men en del lider brist därå. Höbolet är swagt. Utsädet är 125 tunnor råg och 235 tunnor hafra, samt något blandsäd, korn och ärter. Merendels besås twåtredjedelar af öpna jorden. År 1810 war Folkmängden 325. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Älfdalen, et Härad och Pastorat i Wärmeland, är tilförene anfört med namnet Ekshärad. Här tillägges: at enligt Kongl. Resolution af år 1812, skal wid förefallande ledighet, Pastoratet klywas i 2 delar, hwaraf hwardera komme at utgöra 1 särskildt Pastorat. Denna ledighet har numera inträffat. I följe däraf hawa af Älfdalen 2 Pastorat bliwit inrättade; det ena kalladt Nedra Älfdalen, innefattar 4 Soknar: Ekshärad, Ed, Råda och Sunnemo, hållande i widd 16.4 qv. mil, bestående af 64.8 Mantal med 7723 inwånare. Det andra kalladt Öfra Älfdalen, innefattar 2 Soknar: Ny, Moderförsamling, och Dalby, Annex, hållande i widd 23.6 qv. mil, bestående af 45.4 Mantal, med 3781 inbyggare. Ny kyrka är belägen under 60 gr. 24 min. Polhöjd; 12 mil från Carlstad.

Älfdalen, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Dalarne, Distriktet Österdalarne och Fögderiet Åwan-Siljan, håller i widd 20.6 qv. mil, samt består af 25.9 Mantal. Hon är belägen på ömse sidor om Österdalälwen, som flyter här midtigenom. Hon innefattar 4 större landthöjder, hwilka så wäl sins imellan, som hwar för sig lämna täta ombyten af större och smärre dalar och bärg. De förre

äro merendels måssar och kärr, eller så kallad Kölmark, där inwånarne hawa sina aflägsna skogar, och på nägderna däromkring sina fäbodeställen. Bland bärgen äro följande märkwärdiga, såsom innehållande porfyr, tjänlig at bearbeta, nämligen Blidbärg, Rönnåsarne och Klittbärg. Hykebärget ger ej anledning til något porfyrbrott, men är märkeligt för sin högd och twärbranta sida emot söder af 66 famnar lodrätt höjd. Jordmånen är stel och oländig, dels sandblandad römylla dels sand. På skog är ymnig tilgång. Utsädet är 340 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2588. Kyrkan är belägen wid Älwen under 61 gr. 14 min. Polhöjd; 11 mil från Falun. I Soknen befinnes et Kapell kalladt Evertsberg, samt et Stångjärnswärk, med namnet Gustafadolf, hwilket har god tilgång på skog. Wid porfyrwärket äro följande inrättningar, för et wattuhjul: nämligen 2 sågar, 5 borr-machiner, 2 slipbänkar, 6 swarfstolar, 8 slip- och polerstolar med uprättstående spindlar samt 1 polerstamp. Här tilwärkas urnor och andra waror efter wackra modell. Wärkets ständige arbetare äro ungefär 30 til antalet. Til wärket finnes god skog. Åbyggnaden på mangården är tämeligen prydlig.

Älfgärde, Älfkarby, Älfkarö, Älfsbro, Älfsered, med flera Orter, finnes anförde wid Bokstawen E.

Älfkärr, en Sätesgård i Halland.

Älfsbacka, en Kapellsförsamling uti Nyed Sokn i Wärmeland, är tilförene anförd med namnet Elfsbacka. Här kan följande tilläggas. År 1810 war Folkmängden 765. Kyrkan är belägen 1.5 mil från Moderkyrkan.

Älfsborg, (Gamla) en Kongs-Ladugård, och Älfsborg,