Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/160

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
FOR
FOR 149

är jämn och icke bärgaktig, hwarföre den nästan öwerallt är upodlad. Rådande jordmånen består af dungjord, hwarför ock den skadliga sädessorten landhafra inrotat sig i denna jordmån, och mycket utöder wårsäden, och kan swårligen utrotas utur höstutsädet, så framt rågen på 3 år ej giwer en ymnig skörd, hwilket sällan händer. Ängarne giwa ringa afkastninq af hö, som ej swarar mot utsädet på åkern, det finnes åtskilliga hemman om halft Mantal, som äga 17 til 18 tunnors utsäde, wid hwilka bliwer endast 12 à 13 lass hö. På skog lida de fläste hemman brist, och tiltager denna skogsbrist år från år. Utsädet är 500 tunnor, nämligen råg 122 tunnor, wete 8, korn 136, blandsäd 144, ärter 40, potäter 50 tunnor. År 1810 war Folkmängden 618. Kyrkan är belägen under 58 gr. 29 min. Polhöjd; 2.4 mil från Linköping. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Torneby.

Forlund, en Sokn, är Annex til Grue Pastorat uti Hedemarkens Amt i Norge.

Fornås en Sätesgård i Dalsland.

Forr, en Sokn, är Moderförsamlingen uti Stods Pastorat uti Inderöens Fögderi uti norra Trondhiems Amt i Norge. Prästgården äger en stor och betydlig åkermark.

Fors, en Sätesgård uti Tierps Sokn i Upland, består af 3 Mantal, äger 25 tunnors utsäde, äng til 70 lass hö, tilräckelig skog, dock mycket utkolad, stor och prydlig åbyggnad af trä, med en rymlig och wacker trägård, men hwilken i sednare tider ej bliwit wäl skött, emedan många fruktträn utdödt.

Fors, en Sokn i Södermanland, Nyköpings Län och Östra Rekarne Härad, är Annex til Eskilstuna Pastorat, samt består af 22.2 Mantal. Marken är i

allmänhet bärgaktig och ojämn. Jordmånen består til största delen af bättre och sämre lera. De flästa hemman lida brist på skog, de öfrige hawa blott til husbehof däraf. Utsädet är 200 à 220 tunnor. Soknen nyttjar samma kyrka som Staden Eskilstuna. I denna Sokn är Carlgustafs Järn-manufacturwärk beläget.

Fors, en Sätesgård i Södermanland.

Fors, en Sätesgård uti Färnebo Sokn i Wästmanland, består af 1 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, dock giwes tilräckeligt utrymme at öka åkerjorden. Mulbetet är godt, men ängarne mindre bördiga förrän de hinna rödjas och förbättras. Åbyggnaden af trä, reveterad, är prydlig; därwid befinnes en nätt trägård. Wid Gården finnes et Järnwärk, som består af 1 Hammare med 300 skeppund stångjärns-smide; jämwäl en mjölqvarn med 3 par stenar.

Fors, et Järnwärk uti Skinskattebergs Sokn i Wästmanland, består af 1 hammare med 500 skeppund stångjärns-smide.

Fors, et Järnwärk uti Folkärna Sokn i Dalarne, består af en hammare med 140 skeppund stångjärns-smide.

Fors, (Wästra), en Gård uti Glawa Sokn i Wärmeland, består af 0.5 Mantal, äger 4 tunnors utsäde om hösten och 40 tunnor om wåren, höbol til 150 lass, betydlig skog, så at med dess bestående årligen kan afyttras 30 til 40 tolfter sågblåckar. Åbyggnaden af trä, om 2 wåningar, är wacker. Til Gården höra en mjölqvarn med 2 par stenar, samt et enbladigt sågwärk.

Fors, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Flundre Härad, är Annex til Rommeleds Pastorat, och består af 34.5 Mantal. Marken är tämeligen jämn, utom hwad