Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
150 FOR
FOR

skogen beträffar, där den är bärgaktig, och åkerfälten samt ängarne afskurne af dalar. Rådande jordmånen är lera. Skogstilgången är hjelpelig. Utsädet är 780 tunnor af alla sädesslag. År 1805 war Folkmängden 997. Kyrkan är belägen under 58 gr. 11 min. Polhöjd; 2.2 mil från Wänersborg. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Torpa.

Fors, en Sokn i Jämtland, är Annex til Ragunda Pastorat, samt består af 12.3 mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes ymnigt, i synnerhet mot Ångermanland. Flera stora måssar och upodlingsfält finnas här. Utsädet är 140 tunnor. År 1810 war Folkmängden 641. Kyrkan är belägen under 1.4 mil från Ragunda kyrka.

Forsbacka, et Järnwärk uti Walbo Sokn i Gästrikland, wid en betydlig å, som kommer utur storsjön, är et af de ypperligaste i Riket. Det består af 4 stångjärnshamrar, med 7 härdar, 1 knip- och 3 spikhamrar, jämte en stålugn. Hela årliga smidet utgör 3000 skeppund, däraf 300 äro ämnesjärn, utom wad som erfordras til 800 skeppund brännstål. Här tilwärkas jämwäl skeppsankare, roderjärn, stångjärns-wewar och annat manufactur-smide. Här finnes ock en masugn, och af blåsningen betalas i tionde-tackjärn 13 lispund om dygnet. Kolen tagas af egne hemmans skogar och 3 underlagde recognitions allmänningar, äwensom Wärkets köpekols-rättighet begagnas uti Walbo och Årsunda Soknar. Malm hämtas i det hela från egna gruwor, den mästa från Risängs- och Sjö-gruworna i Swärdsjö Sokn, hwilka föra en förträffelig, god, och likaledes til stål tjänlig malm, samt någon obetydlig del ifrån Brukets gruwor i Bitsberget samt Torsåkers Sokn. Bruket äger ock köpemalms rättighet från Bitsbergs

och Norbergs gruwor. Köpetackjärns rättighet til 1475 skeppund om året har jämwäl Bruket, när den någon gång behöwer begagagnas, från Norbergs samt Öster- och Wäster-Bärgslags Bärgslager. Wid Bruket finnes ock en klensmedja, et sågwärk och en mjölqvarn. Åbyggnaden består af en ansenlig och prydlig karakters-byggning af trä, reveterad, uppå en souterrain av sten under walf, som innehåller kök, källare och alla nödiga rum för domestiker; bestående sjelwa wåningshuset af 29, och många däribland stora och höga, eldrum, uti 2:ne hel- och en half-wåning, jämte 2 lägre flyglar. Wid Gården finnes en ansenlig och prydlig trägård, samt en icke obetydlig potager, med persiko och drufbänkar, et orangeri och et drifhus; likaledes en lustpark i Engelsk stil. Läget är för et Järnwärk det mäst förmånliga, dels i anseende til den beqväma Järntransporten af endast 1.5 mil efter stora landsvägen til Gefle Järnwåg; dels och i anseende därtil at watn-tilgången är så ansenlig, at den kan hålla Wärket uti oafbruten drift.

Forsbacka, jämte Persby, et Järnwärk uti Mo Sokn i Dalsland, äger 1700 skeppund stångjärns-smide.

Forsbol, en Masugn uti Edbo Sokn i Upland, nedlades år 1810 i brist af skog.

Forsbro, et Stålbruk uti Gåsinge Sokn i Södermanland, har 2 brännugnar och 1 räckhammare. Det lyder under Skeppsta Järnwärk.

Forsby, en Sätesgård uti Knifsta Sokn i Upland, äger 35 tunnors utsäde, swagt höbol hjelpelig skog, föga ansenlig åbyggnad af trä, med en trägård.

Forsby, en Sätesgård uti Österåkers Sokn i Södermanland, äger 30 tunnors utsäde, swagt höbol, hjelpelig skog, prydlig