Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/225

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
214 GUS
GYL

watn, samt giwer om dygnet vid pass 2235 oxhuwud watn. Watnet från denna källa bringas til flere ställen i Staden, genom wattu-ledningar.

Gustafslund, en Frälsegård uti Helsingborgs Sokn i Skåne, består af 1 Mantal, äger öwer 20 tunnors utsäde, höbol til 80 lass, tämeligen ansenlig skog. Åbyggnaden består utaf en huwudbyggning af sten, med flyglar af korswirke.

Gustafs Skedwärk. Detta är anlagt wid Falu-gruwa för at utur kopparmalmen utdraga det gyldiska och silwerhaltiga. På 6 år 1790—1795 har guldtilwärkningen warit 24.325 lödig mark guld, som gör i årligt medeltal 4.05 mark; 3418.47 mark silwer, årligt medeltal 569.8 mark, samt 750 skeppund bly; årligt medeltal 125 skeppund.

Gustafs Slusswärk. Detta är anlagt uti Göta-älf wid Brinkebergs-kullen. Gustaf Adolfs Slusswärk är anlagt wid Åkerström. Dessa slusswärk utgöra början och slutet af Trollhätte durchfart.

Gustafstorp, en Sätesgård i Bleking.

Gustafswik, en Sätesgård i Wärmeland.

Gusum, et Mässingswärk uti Ringarums Sokn i Östergötland. Åren 1793, -94 och -95 tilwärkades här 914 skeppund mässing. Förutan åtskilligt mässingsarbete, förfärdigas här hwarjehanda slags nålar. Den därtil höriga Gården äger obetydligt utsäde, godt höbol, samt ymnig skog.

Gutefjeld, et ganska högt Bärg uti Landskapet Tellemarken i Norge, räcker högt öwer andra höga bärg i detta Land.

Gyland, en Sokn, är Annex til Bakke Pastorat uti Mandals Amt i Norge. År 1787 war Folkmängden 562.

Gylle, en Gård uti Tuna Sokn i Dalarne, är Capitens-boställe.

Gylle, et Regalt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Skjuts Härad, består af 2 Soknar: Gylle, Moderförsamling, och Kyrkeköping, Annex, samt innehåller 23 Mantal. Marken i detta Pastorat är merendels jämn. Rådande jordmånen är lera, undantagande en del af Kyrkeköpings mark, som gränsar til strandwägen, där några hundrade tunneland innehålla sand och grus. Utsädet varierar mellan 1100 och 1200 tunnor. Skog och torfmossar finnes icke i Pastoratet. År 1805 war Folkmängden 515. — Gylle Sokn innehåller 13.5 Mantal. År 1805 war Folkmängden 342. Kyrkan är belägen under 55 grad. 25 min. Polhöjd; 2.4 mil från Malmö.

Gyllebo, en berustad Sätesgård uti Wemmerlöfs Sokn i Skåne, består af 2.4 Mantal, äger 40 tunnlands utsäde, uti sandig åker, ansenligt höbol, tilräckelig skog och torfmossar, godt mulbete och tilräckeligt fiske. Mangårdsbyggnaden nyligen upförd af tegelsten, är ansenlig och prydlig, med en mot behowet swarande trägård. Under Gården lyda 2.6 Mantal Kronohemman och 21 torp.

Gylleby, en Sätesgård i Wärmeland.

Gyllenfors, et Järnwärk uti Anderstorps Sokn i Småland, består af en hammare, med 200 skeppund stångjärnssmide, med et manufacturwärk, och 1 masugn, liggande i Gnosjö Sokn, har obetydlig skog på egna ägor, men ymnig på de därintil gränsande hemman, som äro anslagne til kolning, och ligga uti nästgränsande Soknar.

Gyllerup, en Sätesgård uti Hörups Sokn i Skåne, består af 1.3 Mantal, äger mellan 40 och 50 tunnors utsäde, ansenligt