Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/226

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
GYM
GÅR 215

höbol, godt mulbete, ringa skog, men tilräckelig och god torfjord. Mangårdens huwudbyggning fins ännu icke widare än uti dessein och ritning, enligt hwilken den skal bli prydlig, men en ansenlig och wacker flygelbyggnad af korswärk finnes, jämte en stor trägård. Til Gården höra 6.5 Mantal Frälsehemman, 29 torp, samt 3 Krono-Rusthåll.

Gymninge, en Sätesgård i Nerike.

Gysinge, et Järnwärk uti Färnebo Sokn i Gästrikland, beläget wid Dalälwen, består af 2 stångjärns hamrar med 4 härdar, samt 2800 skeppund stångjärnssmide; äger dessutom 4 kniphamrar, 4 spikhamrar, 1 masugn samt 1 mjölqvarn med 3 par stenar. Mangårdsbyggnaden är wacker, bestående af en huwudbyggning af trä, med torn och slagur, samt å hwardera sidan 2 flygel-byggningar, nedan om hwarandra; de öfre af sten, de nedre af trä. Omkring Gården är et staket af järn på murad slaggtegelsfot. Brukshusen äro reguliert anlagda. Til Wärkets drift finnes hjelpelig skog, dels egen dels recognitions.

Gytorp, en Sätesgård i Skåne.

Gälsjö, et Järnwärk uti Boteå Sokn i Ångermanland, äger 800 skeppund stångjärns smide, samt tilräckelig skog. Til Arbetarnes beqvämlighet är här en kyrka inrättad.

Går, en Gård uti Torvestad Sokn, uti Stavangers Amt i Norge, hwarwid Konung Harald Hårfagers graf befinnes uti en liten dal.

Gårby, en Sokn på Öland uti norra Fögderiet, är Annex til Sandby Pastorat, samt innehåller 14.8 Mantal. År 1810 war Folkmängden 377.

Gårdeby, en Sokn och Consistorielt Pastorat uti Östergötland och Skärkinds Härad,

består af 20.5 Mantal. Marken är bärgaktig, skogbewuxen och ojämn, utom wid och omkring kyrkan, som något liknar slättbygd. Jordmånen består mästadelen af stark lera, med sand och något dungjord. Skog finnes til husbehof för en del hemmansägare, för en del något däröwer, men somlige lida brist deraf. Utsädet är 200 tunnor, ärter och potäter oberäknade. År 1810 war Folkmängden 466. Kyrkan är belägen under 58 gr. 28 min. Polhöjd; 2.6 mil från Linköping. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Åkerby och Berga.

Gårder, en Gård uti Böe Sokn uti Tellemarken i Norge. På dess ägor finnes en Järnhammare tilhörig Holdens Järnwärk.

Gårder, en Sokn, är Annex til Vestbye Pastorat uti Aggerhus Amt i Norge.

Gårder, en Sokn, är Annex til Lands Pastorat uti Kristians Amt i Norge.

Gåldrene, äro några höga klippor och farliga Fjeld uti Sogns Fögderi uti norra Bergenhus Amt i Norge, sträckande sig 3 mil i längd. Häröwer går allmänna landswägen til Kristiania och Valders.

Gårdsby, et Regalt Pastorat i Småland, Wexiö Län och Norrwidinge Härad, består af 3 Soknar: Gårdsby, Moderförsamling, samt Norra och Södra Rotne Soknar, Annexer, och innehåller 51.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1906. — Gårdsby Sokn innefattar 26.6 Mantal. Marken är dels bärgaktig, dels jämn. Rådande jordarten är swartmylla. En del af Soknen har ymnigt skog, en del hjelpeligt och en annan del lider brist däraf. Utsädet är 800 tunnland. År 1810 war Folkmängden 1157. Kyrkan är belägen under 56 gr. 58 min. Polhöjd; 1.2 mil från Wexiö. — De