Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/330

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
IND
ING 319

medelst höets utförsel til afsalu i Trondhiem, som är Almogens förnämsta näring, och äga bönderne sjelwe stora båtar och jakter til sådan transport. Prästegården, som heter Lie, är en ganska god och wälbygd Gård, med en frukt- och köksträgård. Pastoratets Folkmängd är förut anförd.

Indsät, en Sokn uti Österdalen och Hedemarkens Amt i Norge, utgör jämte Qvikne Sokn et Pastorat. Här står på Gården Indsäts mark wid Örkla ån, en Smälthytta til Qvikne eller Indsäts kopparwärk, hwars gruwa ligger 3 mil från Indsät uti Qvikne Sokn. Widare om detta Wärk ses Artikeln Qvikne. År 1801 war Folkmängden i Pastoratet 1053.

Indvig, et Pastorat uti södra Bergenhus Amt i Norge, består af 6 Soknar: Indwig, Moderförsamling, samt Udvig, Olden, Loen, Opstryen och Nedstryen, Annexer. Gårdarne ligga i små dalar, och på strandsidan längs med små fjärdar. Sädesäringen är någorlunda god, men skogarne äro obetydlige och til en del ganska ringa. Om wintern söker Almogen til de längre bort belägna fjärdarne för at idka fiskeri. År 1801 war Folkmängden 3899.

Ingarpsberg, en Sätesgård uti Nässjö Sokn i Småland, består af 1 Mantal, äger 18 geometriska tunnland öpen åkerjord uti 3 gärden, hwaraf 6 tunnland hwarje år besås med råg, 6 med wårsäd och 6 äro i träde. Jordmånen består af mylla och mojord, med en myckenhet sten, bärg och mossar. Den nuwarande ägaren mottog år 1801 denna egendom, nästan aldeles fördärwad, men har sprängt och bortfört de större stenarne och bärgmassorne på den förenämnde öpna åkern, samt uplagd flera tusende famnar stenmurar,

hwarmed fortfares på Gårdens andra ägor. Stora aflopps- och flera tusende famnar andra diken äro gjorde i mossarne, hwilka ej äro af annan egenskap än wit- och röd-mossa, til hwars fruktbarhet fordras längre tid och mycket arbete; likwäl har ägaren å en del nu redan växande gröda. Ägendomen är af samme ägare hel och hållen til man- och ladugård nybygd, och är Sätesbyggningen den prydligaste i orten. Hela undra wåningen, 50 alnar lång, 25 dito bred och 7 dito hög, är af sprängd gråsten och walf, och den därpå warande öfra wåningen af trä; men hela byggningen reveterad. Omkring byggnaden är en trägård med mycken kostnad anlagd til 2 geometriska tunnlands widd, hwaruti en myckenhet fruktträn af flera slag äro planterade. Denna trägård fortfar ägaren at tilöka genom fyllningar uti 4 à 5 alnars djupa kärr och sumpiga ställen. Skog til wedbrand är någorlunda til husbehof. Ängen är widlyftig, men stenig och mycket bewuxen med löfskog. På denna har ägaren ock nedlagt mycket arbete och upodling. At afleda watnet utur några mossar och en på ägorna warande sjö har ägaren til en betydlig del börjat och därmed fortfar. På Gården äro jämwäl upförde tröskwärk och salpeterslador. Gården ligger 4 mil från Jönköping och 2 mil från Ekesjö efter landswägen räknadt.

Ingarö, en Ö uti Uplands skärgård, hörer til Wärmdö Pastorat, är en af de större Öar i denna skärgård, håller i widd 0.5 qvadrat mil.

Ingatorp, et Consistorielt Pastorat i Småland, Jönköpings Län och Wedbo Fögderi, består af 2 Soknar: Ingatorp, Moderförsamling, och Bellö, Annex, samt innehåller 64 Mantal.