Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/415

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
404 LAN
LAN

anseende til jordartens swaghet, som är örig och ofta beswärad af frost, förorsakad af kringliggande sumpiga dälder och mossar. Höbolet är hjelpeligt. Skogen är wäl sådan, at genom hushållning stängsel och wedbrand kunna erhållas, men ingen finnes til byggnad. Åbyggnaden består af en prydlig huwudbyggning om 2 wåningar, reveterad, samt 2 flygelbyggningar, samteligen af trä, med en rymlig och wacker trägård.

Land, et Pastorat och Tingslag uti Kristians Amt i Norge, består af 5 Soknar: Land, Moderförsamling, samt Hof, Gårder, Hougner och Kind Annexer. År 1801 war Folkmängden 5119. Tingstället är Gården Sädal.

Landa, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kullings Härad, är Annex til Algustorps Pastorat, samt består af 2.3 Mantal. Marken är något bärgaktig. Jordmånen är mästadelen sandmylla. Höfångsten är tämeligen god. Något löfskog finnes. Utsädet är 16 à 18 tunnor på Mantalet. År 1805 war Folkmängden 97. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Landa, en Sokn i Halland, och Fjärås Härad, är Annex til Ölmewalla Pastorat, samt innehåller 16.5 Mantal. Inägomarken är mästadelen jämn, belägen mellan bärg å ömse sidor. Rådande jordmånen är lera och mylla. Utmarken är bärgaktig, på några ställen jämn, och består där af mulljord, någon sand och lera. Skog finnes ingen, utom wid Gården Salryd, som äger någon skog af ek och alm. Utsädet är 310 tunnor. År 1805 war Folkmängden 530. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Landboarp, en Sätesgård i Wästergötland.

Landeryd, en Sokn och

Consistorielt Pastorat i Östergötland och Bankekinds Härad, wid ån Stång, består af 34.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 803. Kyrkan är belägen under 58 gr. 23 min. Polhöjd; 0.7 mil från Linköping.

Landsberga, en Krono-Gård uti Biskopskulla Sokn i Upland, är Boställe åt Öwersten wid Uplands Regimente, äger 100 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ringa skog, wacker mangårdsbyggnad af trä, med en god trägård.

Landskrona, en Stad i Skåne, Malmö Län och Rönnebergs Härad, belägen wid Öresund, under 55 gr. 53 min. Polhöjd, 56.7 mil från Stockholm, 4 från Malmö och 3 från Lund, är regulier, med raka gator, som afskära hwarandra i räta winklar, samt wäl befäst. Han håller i längd 550 famnar, i bredd 216 och i widd 68 tunnland. Gator och gränder äro 20, af hwilka 5 gå efter längden af Staden och de öfrige på twäran. Torgen äro 3, alla rymliga. 3 canaler finnas i Staden, af hwilka 1 går midt genom honom på längden och de bägge öfrige på twäran. Staden är wälbygd. De flästa husen äro grundmurade, om 2 à 3 wåningars högd, efter wacker Architektur; Stads-kyrkan är jämwäl upförd efter en prydlig dessein. Staden äger en beqväm och trygg hamn, hwarest de största skepp kunna in- och utlöpa, genom en i det långgrunda watnet formerad djup och bred graf. I anseende til reguliera byggnader och reela gator, säker och fördelaktig hamn, mindre äwentyrligt inlopp och pålitligt förswarswärk kan Landskrona täfla med de bästa Städer i Riket. Fästningen ligger norr om Staden. Wid inloppet til hamnen är på pålwärk anlagt et fast Citadell, Gråen kalladt. — År 1810 steg folkmängden i Staden och