Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/416

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LAN
LAN 405

Fästningen til 2831, hwaraf 1545 woro mankön och 1286 qvinkön. Inbyggarne nära sig af handel, fabriksrörelse, handtwärk, jordbruk och garnisonens förplägning. Af manufacturer finnes 1 sockerbruk, 3 tobaksfabriker, 2 såpsjuderier samt 1 stärkelse- och puderfabrik. Här är ock 1 Apotek. År 1805 funnos här 13 handelsmän, 5 skeppare, 93 wärkstäder uti 32 särskildta handtwärk. Handelen är icke af den betydenhet, emot hwad densamma i anseende til Stadens beqwäma läge och goda hamnställe borde och kunde wara. Staden har 7 mjölqvarnar och 2 grynqvarnar. Åker- och mulbetesmark har Staden til ansenlig mängd och synnerlig godhet. Den öpna jorden utgör 960 tunnland, hwaraf wid pass 80 à 90 tunnland nyttjas til färgewäxters, mulbärsträns och tobaksplantering. År 1810 underhöllos i Staden 156 hästar, 20 oxar, 235 kor, 45 ungnöt och 155 får. Stadens numer bland Rikets Städer är 6. Marknad hålles här den 21 Junii och 29 October, enligt Almanackan; den 17 Junii och 28 October enligt Tunelds Geografie.

Landsjö, en Frälse Sätesgård uti Kimsta Sokn i Östergötland, består med inlagda hemmanen Eke, Wret, Wittestorp och Wägningsängen, af 3.6 Mantal, äger 25 à 28 tunnors utsäde, höbol til 2 à 300 lass, tilräckeligt mulbete. Skog fullkomligt för Gårdens behof, mindre ansenlig mangårds-byggning af sten, stor och wacker trägård. Därunder lyda många Bondehemman och 12 Torp.

Landsort, en ansenlig Fyrbåk, belägen på södra udden af en Ö uti Södermanlands skärgård kallad Öjan, hwilken hörer til Torö Sokn i Södermanland. Båken, belägen wid farwatnet til Stockholm, 17.5 mil

sjöwägen därifrån, och 7 mil från Dalarö, är upbygd af sten, försedd med 5 stålspeglar och en god landkänning för sjöfarande.

Landvig, et Pastorat uti Nedenäs Amt i Norge, består af 3 Soknar: Landvig, Moderförsamling, samt Eire och Heirefos, Annexer. År 1801 war Folkmängden 2191.

Landwetter, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Göteb:s Län och Säwedals Härad, består af 3 Soknar: Landwetter, Moderförsamling, samt Härryda och Partele, Annexer, och innehåller 71 Mantal. Marken är i allmänhet ojämn och stenbunden. Större delen af Pastoratet, innefattande Soknarne Landwetter och Härryda, utgör en dalsträckning omkring en å som wid Göteborg faller i Göta Älf. Många större och smärre sjöar intaga en ansenlig del af landet. År 1805 war Folkmängden 2441. — Landwetter Sokn innefattar 26 Mantal. År 1805 war Folkmängden 685. Kyrkan är belägen under 57 gr. 40 min. Polhöjd; 1.5 mil från Göteborg.

Lane, et Härad i Bohusland och Sunnerwikens Fögderi, innefattar 1 Stad: Uddewalla, samt 7 Soknar: Bäwe, Ryr, Skredswik, Härrestad, Högås, Bokenäs, Dragsmark.

Langestrand, en ypperlig Lastageplats til timmerladdnings utskeppning, belägen wid Kristiania-fjorden uti Grefskapet Laurvig i Norge. Här bo många Timmerhandlare, som driwa ansenlig handel med träladdning samt andra waror; dessutom bo här många Sjömän, Fiskare, Krögare och annat folk. Orten har sin egen Kyrka, som är Annex til Laurvigs Pastorat.

Langesund, en Lastageplats uti Bradsbergs Amt i Norge, wid Sundet af samma namn, nästan midt imellan Städerne