Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/417

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
406 LAN
LAN

Laurvig och Krageröe. Orten är wäl bebodd af 3 Handelsmän 5 à 6 Skeppare, 2 Hökare, Lotsar, Matroser, Fiskare och Arbetsfolk. Här är ock et Skeppsbyggeri, en Kran, stora och rymliga Packbodar med andra byggnader försedde med det som erfordras til skadade skepps reparerande, samt en ansenlig Repslagare-bana. En Kongl. Tullbetjäning är här ock tilsatt.

Langfieldet, et widsträckt Fjeld, som tillika med Dovrefjeld är gränsemärke mellan Sunnanfjelds och Nordanfjelds-delarne af Norge. Detta Langfield börjar wid Romsdalen och sträcker sig i söder ända emot Lindesnäs, en längd af 60 mil, och är på somliga ställen 10 à 12 mil bredt. Det bekommer efter angränsade bygdelag åtskilliga namn; således kallas det mellan Gudbrandsdalen och Sogn i Bergens Stift Sognefield, widare Fillefield, Houglefjeld, Foglefjeld, och sidst Quinnesheden.

Langlie, en stor och wacker Gård uti Spareboe Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge, har et betydligt sågwärk.

Langsevig, en Lastageplats under Arendals Tulldistrikt uti Nedenäs Amt i Norge. Här bo åtskilliga Köpmän som äro Borgare i Arendal.

Langved, en stor Gård uti Haram Sokn uti Smålänens Amt i Norge. På denna gårds ägor finnes et stort antal Åttehögar, omkring 150, större och smärre.

Langö, en Sätesgård i Småland.

Langöe, (wästre) en Ö wid Staden Krageröe uti Bradsbergs Amt i Norge. Här äro ypperliga Järngruwor, hwaraf Laurvigs Järnwärk förses med malm.

Langöe, (östre) en Ö ej långt från den förra; tilhörer ägaren af Bärums Järnwärk wid Kristiania, som här har ansenliga Järngruwor.

Langöe, en stor Ö liggande uti hawet 3 mil från fasta Landet, hörande til Vesterålens Distrikt uti Nordlands Amt i Norge, håller 9 à 10 mil i omkrets. På denna Ö ligga 3 Soknar: Langenäs, Annex til Öxnäs Pastorat, Boe, Moderförsamling uti Pastoratet af samma namn, samt Sortland. På Ön bo några Krämare. som äro Borgare i Trondhiem. Wid ön idkas betydligt fiske.

Langöesund, en Hamn och god Ankarplats för skepp mellan några holmar, som ligga wäster om Averöen uti Nordmörs Fögderi, uti Romsdals Amt i Norge.

Lannafors, et Järnwärk uti Winteråsa Sokn i Nerike, består af 2 hamrar med 3 härdar, samt äger 550 skeppund stångjärnssmide. Den därmed förbundna Gården består af 4.5 Mantal, har 40 tunnors utsäde, bärgar 350 lass hö. Skogen är otilräckelig til Wärkets drift. Åbyggnaden af trä, belägen uti en wacker park, som genomflytes af strömen, är ansenlig och prydlig. Til Gården hörer 1 mjölqvarn med 3 par stenar.

Lannaskede, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Östra Härad, är Annex til Myresjö Pastorat, samt innehåller 18.3 Mantal. År 1810 war Folkmängden 537. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Rosenholm, som tillika är et Järnmanufactur-wärk. I Soknen finnes en mineralkälla och hälsobrunn jämwäl kallad Lannaskede. Nära wid densamma ligger en mosse, som lätteligen kan aftappas och göras fruktbar.

Lappgruwan, en Järngruwa uti Häwerö Sokn i Upland, innehåller god och rikhaltig malm.

LAPPLAND, på Latin Laponia. Detta är et stort Land beläget uti nordligaste delen af