Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/425

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
414 LEI
LEK

Leinstranden, en Sokn, är Annex til Melhus Pastorat uti södra Trondhiems Amt i Norge.

Leirdal, et Pastorat uti norra Bergenhus Amt i Norge, består af 4 Soknar: Leirdal, Moderförsamling, samt Årdal, Borgund och Houg, Annexer. År 1801 war Folkmängden 2885.

Leiren, äro 5 Gårdar uti Hlade Sokn uti södra Trondhiems Amt i Norge, en half mil från Trondhiem, hwilka hawa samma ägare. Här löper Nidälwen förbi och gör en ganska stor Fors kallad Leirfossen, wid det den störtar sig ned öwer branta och nästan lodrätta klippor, som äro wid pass 20 famnar höga. Midt i Forssen ligger en klippa som delar Forssen i 2 grenar. På klippans norra sida är en mjölqvarn och 3 betydliga sågwärk, uti hwilka årligen sågas omkring 5000 tolfter bräder; och på södra sidan stå ock 2 mjölqvarnar; hwilket alt driwes af watnet i Forssen, som faller här med sådan styrka at marken skälwer därwid, och ofta höres Forssens dån ända til Staden Trondhiem. Strax åwanför Forssen äro twärs öwer älwen lagde 22 stenkar, mellan hwilka fästas en länsa, för at mottaga alt det timmer, som från Tydalen och Sälboe nedflottas genom älwen och Sälboe sjön. På en af Gårdarne har ägaren låtit upföra en stor och prydlig byggning. Om sommaren pläga Trondhiems-boarne fara hit och förlusta sig.

Lejondal, en Sätesgård uti Bro Sokn i Upland och Upsala Län, äger 35 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, ymnig skog, gammal åbyggnad af trä, med en hjelpelig trägård.

Lekaryd, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Tweta Härad, är Annex til Swartarps Pastorat, samt innehåller 44.8 Mantal. Marken är til en

stor del backig och bärgaktig; jämwäl äro här flere mossar och mader. Rådande jordmånen är sand, grus och klapur. Soknen lider til större delen brist på skog. Utsädet är 430 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1049. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Wik.

Lekaryd, et Consistorielt Pastorat i Småland, Wexiö Län och Albo Härad, består af 2 Soknar: Lekaryd, Moderförsamling, och Aringsås, Annex, samt innehåller 49.6 Mantal. Detta Pastorat utgör til större delen en Dalsträckning omkring en å som från norr til söder genomflyter detsamma, samt har olika jordmån, närmare til eller fjärmare från detta watudrag. På högra sidan om ån, där marken är jämnare, befinnes god, men swårbrukad lera; på något högländare ställen åter sand- eller grusmylla. På wänstra sidan om wattudraget är lera på bägge ändarne af Pastoratets sträcka; men för öfrigt är marken stenbunden, bärgaktig och ojämn. Åkerjorden består merendels af swartmylla, liggande på klapurblandad jätterjord och bärg, hwilka wärka än mer och mindre syra, än magra örar. Orten lider til det mästa brist på skog, som måste til angelägnare behof anskaffas från andra trakter. På botnen i Dansjön finnes järnmalm. I hela Pastoratet brukar Almogen sin åker i ensäde. Utsädet är 990 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1080. — Lekaryd Sokn innehåller 22 Mantal. Utsädet är 450 tunnor. År 1810 war Folkmängden 494. Kyrkan är belägen under 56 gr. 58 min. Polhöjd; 1.7 mil från Wexiö. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Gåwetorp och Gemmatorp.

Leke, en Bärgslag i Nerike,