Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/426

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LEK
LEK 415

innefattar delar af Soknarne Kil, Tyslinge, Winteråsa, Hidinge, Knista, Qwisbro och Nysund, består af 97 Mantal, samt har många masugnar.

Lekeberga, en Sätesgård uti Knista Sokn i Nerike, består af 2 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, men svag äng. Skogen är någorlunda behjelpelig. Sätesbyggningen af trä, är gammal. Trägården är rymlig och wäl anlagd.

Leklem, en ansenlig och wäl odlad Gård, uti Verdalens Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Leknäs, en Sokn, är Moderkyrkan uti Qvinnesdals Pastorat uti Mandals Amt i Norge.

Leksand, en Sokn och Regalt Pastorat i Dalarne, och Fögderiet Nedan-Siljan, är beläget wid sjön Siljan och östra Dalälwen, samt håller i widd 12 qvadrat mil, utom åtskilliga ansenliga skogstrakter uti Rättwiks och Orsa Soknar, som höra til denna Sokn, men inbegripne några Byar som i sednare tider bliwit tagne härifrån och fogade til Bjursås Sokn. År 1810 innehöll Soknen 152 Mantal, inbegripne de til Bjursås lagde Byar. Marken är af olik beskaffenhet. I Häradsfjärdingen är den mycket jämn, i de öfrige Fjärdingarne mer bärgaktig. På sjöar, kärr och mossar är öwerflöd. Hemskogen är för de fläste byar otilräckelig för wedbrand och gärdsel. Soknens allmänna skog, endast delad på Fjärdingarne är ännu tilräckelig, men för många byar mycket aflägsen. Utsädet är omkring 5000 tunnor. I Soknen ligger et Kapell, kalladt Djura. År 1810 war Folkmängden 9433; Kapells-församlingen inbegripen, men utom densamma 8494. Kyrkan är belägen wid Dal-älwens utlopp utur Siljan, under 66 grad. 46 min.

Polhöjd; 4.3 mil från Falun. — Betydliga Gårdar i Soknen äro Tibble, Capitens-Boställe, 3 Gårdar i Öwermo by, et Järnwärk i Näshygge Fjärdingen, samt et wid Brahammar.

Leksberg, en Sokn och Regalt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Härad, innehåller 17.8 Mantal. Marken är jämn, utom några låga kullar. Rådande jordmånen är swartmylla med lerbotn. Jordmånen wid ån Tidan är lera; ju längre därifrån ju mera är den med mylla blandad; ändteligen på högderne klapur och sandjord. Skog finnes hjelpeligt til gärdsel och wedbrand, men timmer saknas. Utsädet på hwarje Mantal är 20 tunnor, 8 om hösten och 12 om wåren. År 1810 war Folkmängden 552. Kyrkan är belägen under 58 gr. 41 min. Polhöjd; 0.3 mil från Mariestad. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Marieholm.

Leksjöbo, et Järnwärk uti Söderbärke Sokn i Dalarne, har en wacker belägenhet mellan 2 sjöar, äger Säteri-frihet, består af 1 hammare med 500 skepp:d stångjärnssmide, nödig skog finnes til behowet. Utsädet wid Gården är 10 à 12 tunnor i circulation. Åbyggnaden består endast af 2 flygelbyggningar.

Lekåsa, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Barne Härad, består af 5 Soknar: Lekåsa, Moderförsamling, samt Åsaka, Foglum, Kyrkås och Essunga, Annexer, samt innehåller 62.4 Mantal. Marken i detta Pastorat är dels jämn dels bärgaktig, med bärg, kullar, mossar, kärr och dälder öweralt strödde: 3 huwudjordmåner finnas: lera och lermylla, sandmylla, bara sand. På skog är brist, hwarföre bränntorf brukas öweralt af Almogen til kokning, brödbakning och