Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/435

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
424 LIL
LIM

Delen, men för öfrigt nätt up til husbehof. Utsädet är i medeltal 460 tunnor, hwaraf ungefär en fjärdedel utgör wårsädet, när potäters-planteringen, som här mycket idkas, undantages. År 1810 war Folkmängden 1001. Kyrkan är belägen under 59 gr. 19 min. Polhöjd; 1.5 mil från Örebro. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Ekeberg och Götarswik.

Lillkyrka, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Åkerbo Härad, wid sjön Roxen, består af 12.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 196. Kyrkan är belägen under 58 gr. 29 min. Polhöjd; 1.7 mil från Linköping.

Lillö, en Kronogård uti Skipparslöf Sokn i Skåne, är Majors-Boställe wid Skånska Carabinier-Regimentet, äger 80 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ingen skog, ansenlig och prydlig mangårdsbyggnad af sten, med en stor och wacker trägård.

Lillö, en Sätesgård i Skåne.

Lima, et Consistorielt Pastorat i Dalarne och Fögderiet Wästerdalarne, består af 2 Soknar: Lima, Moderförsamling, och Transtrand, Annex, håller i widd 22.5 qvadrat mil, samt innefattar 23.6 Mantal. Marken har et mycket skrofligt utseende likt hawets böljor; består af fjäld, bärg, djupa dalar, mossar, kärr, träsk, sjöar, åar och bäckar med dragning åt söder på ömse sidor om Wäster-Dalälwen. Rådande bärgarten är kisel, trapp, därnäst. Mandelsten, brynsten, talk, jaspis och kristal äro tilfällige. Den odlade delen, en Dalsträckning omkring älwen, är mer och mindre ojämn. Jordmånen består til det mästa af flosand. Skog finnes i öwerflöd. Utsädet är 5 à 600 tunnor, mästadelen wårsäd, som sällan blir fullmogen. År 1810 war Folkmängden i Pastoratet 2264; däraf i

Lima Sokn 1317, och i Transtrand 947. Lima kyrka, bygd af trä, är belägen wid Älwen under 60 gr. 56 min. Polhöjd; 12 mil från Falun. Transtrands kyrka är ock belägen wid Älwen 1.8 mil från Moderkyrkan. 0.7 mil från Lima kyrka är en gränsetull kallad Hammarby.

Limmared, en Sätesgård uti Tranemo Sokn i Wästergötland. Denna Gård hörer til ägaren af en Glasfabrik som också kallas Limmared, belägen uti nästgränsande Sokn Åsarp.[Dj 1]

Limnhamn, et Kalkstensbrott, med et Kalkbruk uti Hyllie Sokn i Skåne, wid hafssjön, har nödiga hus för betjäning, arbetare, och lador upförde af flintsten.

Limsta, en Sätesgård uti Kila Sokn i Wästmanland, äger 20 tunnors utsäde, höbol til 90 sommarlass, skog til husbehof, liten wacker åbyggnad af trä, med en trägård.

Lina, en Sätesgård uti Wästertälge Sokn i Södermanland, äger 30 tunnors utsäde i ganska god och bördig jordmån, däremot swarande äng, ingen skog, förfallen åbyggnad af trä, med en trägård.

Lind, en Sätesgård uti Askersund Sokn i Nerike, är Boställe åt Majoren wid Nerikes Regimente, består af 4 Mantal, äger nära 30 tunnors utsäde, höbol til 150 lass, hjelpelig husbehofs skog.

Lindbacka, en ansenlig Pappersfabrik, uti Ånsta Sokn i Nerike wid Swartån, tilwärkar en myckenhet godt Papper af hwarjehanda slag. — Wärkhuset, försedt med 2 kypar är nybygt och rymligt. Åbyggnaden af trä, är förswarlig. Öwer strömen är anlagd en kostbar ny Dam med en bro. Utsädet wid Gården är 16 tunnor.

Lindberg, en Sokn i Halland och Himble Härad, är

Djurbergs tillägg:
  1. Gården består af 1.5 Mantal, äger öwer 20 tunnors utsäde, odlas wäl, och åkern tilökes årligen af ny mark som intages af skogshagar, så at det nu besås med nära 40 tunnor årligen, hwaraf circa en sjättedel är höstsäd. Mangårdsbyggnaden är ansenlig och prydlig; därwid befinnes en stor och wacker trägård, som efter handen tilökes och förskönas af nuwarande ägare. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1068]