Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/436

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LIN
LIN 425

Annex til Warbergs Pastorat, samt består af 56 Mantal. Marken är til största delen bördig, bestående af fet swartmylla med lera under. De flästa byars åkerjord är aldeles jämn, och ligger uti et enda gemensamt gärde, utan rågångar, icke en gång byar och soknar imellan; ty de bägge soknarne Lindberg och Torpa hawa en den olyckeligaste ägoblandning uti det gemensama gärdet. Åkerbruket som i dessa Soknar borde wara huwudnäringen, skötes, såsom i hela Halland uselt, hwartil nästan allmänna ägoblandningar och brist på dugliga gärdesgårdar huwudsakeligen bidraga. Den bästa åker ger sällan öwer femte kornet. På skog lider Soknen stor brist. Några byar hawa likwäl litet eke- och aleskog. Utsädet i hela Pastoratet är 1520 tunnor, men uti Lindberg Sokn ensam 1200 tunnor. Lindberg Sokns Kyrka är belägen under 57 gr. 11 min. Polhöjd; 0.7 mil från Warberg, och 6 mil från Halmstad. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Lindhof. En Tullqwarnsegendom finnes här kallad Gyngegården, som har stora och goda ägor, prydlig åbyggnad med en wacker trägård.

Linde, en Stad i Wästmanland, Örebro Län och Lindes Bärgslag, belägen under 59 gr. 35 min. Polhöjd, på en ås wid en sjö, 4.2 mil från Örebro och 20.4 mil från Stockholm. Är regulier med raka gator. Han håller i längd 1500 alnar, i bredd 400 och i widd 20 tunnland. Gatorna äro 14 och Gårdstomterne 124. År 1810 steg Folkmängden til 552, hwaraf 239 woro mankön och 313 qvinkön. Hushållens antal war 93. Staden idkar god handel med Bärgslagen, hwarifrån han bekommer tackjärn, samt återlämnar, säd, salt och hwarjehanda andra

waror. Här finnas wid pass 10 handelsmän, samt 32 wärkstäder uti 16 särskildta handtwärk. Staden är skyldig at fournera 6 Krono-Båtsmän med sin fördubbling. Stadens åkerjord utgör 120 tunnland. År 1810 underhöllos här 30 hästar, 20 oxar, 60 kor, 20 ungnöt och 120 får. Marknad hålles här den 30 Januarii och 21 Augusti. Stadens numer bland Rikets Städer är 56. Staden utgör med Linde Sokn et Regalt Pastorat, hwars Folkmängd år 1810 steg til 5284.

Linde, en Sokn i samma Landskap, Län och Bärgslag, är förenad med Linde Stad til et Pastorat. Den innehåller 189.7 oförmedlade, til 172.7 förmedlade Mantal. Marken är olika til beskaffenheten, med ganska blandad jordmån; bärgaktig med större och smärre dälder, än af lera, än af sand bestående. Utsädet är 800 tunnor, hälften råg och hälften wårsäd. Skog finnes hjelpeligt til byggnad, stängsel och bränsle, men den är för swag til bibehållande af Bärgsbruket, hwarför ock af Soknens några och tjugu Tackjärnshyttor eller masugnar blott 8 äro i drift, och af dem 2 med första nödsakas blifwa nedlagde. År 1810 war Folkmängden 4732. Soknen begagnar sig af kyrkan som finnes i Staden. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Yxe, Wedewåg och Bår, hwaraf Wedewåg tillika är Järnmanufactur-wärk och Bår stångjärns hammarwärk. Dessutom finnas här 2 Stångjärns-wärk: Dalkarlshyttan och Wassehyttan.

Lindes Bärgslag. Denna innefattar Linde och Ramsbergs Soknar: Den är uråldrig och redan år 1355 haft egna privilegier. Den hämtar sin mästa malm från en stor och widsträckt Järngruwa uti Ramsbergs Sokn kallad Stråssa, hwilken från urminnes tider uti idel Järnmalm är