Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/439

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
428 LIN
LIN

äger 20 tunnors utsäde uti stark lerjord, medelmåttigt höbol, bestående mäst af kärrhö, litet skog til wedbrand, men brist på byggnadswirke, prydlig mangårdsbyggning af sten, jämte en tämeligen stor och wacker trägård. Under Gården lyder en Bondegård, kallad Runtuna, som äger 25 tunnors utsäde.

Lindö, med Walla, en Sätesgård uti Kärrbo Sokn i Wästmanland, består af 2 Mantal, äger nära 30 tunnors utsäde, god och tilräckelig äng, äwenså skog, men swagt mulbete, mangård af trä, gammal, men symmetrisk och wäl underhållen. Huwudbyggningen, som dock ej är stor, har anseende af et stenhus. Trägården är betydlig, försedd med många fruktträn af god sort, samt många prydnader.

Lindö, en Sätesgård uti Johannis Sokn uti Lösings Härad i Östergötland, äger 28 à 30 tunnors utsäde, ymnigt höbol, til 250 lass, mäst hårdwallshö, lider brist på skog. Åbyggnaden af trä är wacker, rappad, samt har utseende af stenhus, jämte en wacker trägård.

Lingonbacka, en Pappersfabrik, uti Järlåsa Sokn i Upland. Där bredewid är anlagt et Garweri och et Sågwärk. Här finnas flera byggnader om 1 à 2 wåningar, dels såsom bostäder för arbetarna, dels såsom wärkstäder och arbetsrum. Lingonbacka är beläget på en Allmänning och har ingen egen skog. Det har obetydlig ägorymd på oländig mark, och utgör i Mantals-beräkning blott en fjärdedel.

Lingsberg, en Sätesgård uti Wallentuna Sokn i Upland, består af 2 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, höbol til 150 parlass, tilräckelig skog för Gårdens behof, stor men gammal

åbyggnad af trä, jämte en ansenlig trägård med 220 fruktträn.

Linköping, en Stad i Östergötland och Hanekinds Härad, belägen under 58 grad. 25 min. Polhöjd, wid ån Stång nära til sjön Roxen 21.5 mil från Stockholm och 3.7 mil från Norrköping. Han håller i längd 1800 alnar, i bredd 700 och i widd 96 tunnland. Staden är i allmänhet irregulier, ehuru här finnas några raka och breda gator, hwilka med gränder äro til antalet 15. Staden är Säte för Länets Höfdinge, Stiftets Biskop, et Gymnasium, hwarwid 8 Lectorer äro Lärare, samt en Trivial-Skola. År 1810 steg Folkmängden til 3285, hwaraf 1493 woro mankön och 1792 qwinkön. Hushållens antal war 589. Här äro 3 kyrkor: Domkyrkan, Soknekyrkan och Hospitalskyrkan. Bland byggnader märkas: Domkyrkan, hwilken är en stor och kostbar byggning; näst efter Upsala Domkyrka är hon den ansenligaste i Riket. Hon håller i längd 54 famnar och i bredd 15. Slottet, hwilket är Landshöfdingens Residens, Biskopshuset, bägge ansenliga stenhusbyggnader, samt Gymnasium och Skolan, hwilka äro flyttade til det förra Landshöfdinge-huset. Gymnasium äger et ansenligt Bibliotek om 20000 Volumer, samt et Mynt-Cabinet. Stadens näring beror af de härwarande Lands- och Läro-Staterne, Handel och Handtwärk, samt något jordbruk. Här finnas wid pass 12 Handelsmän. Handelen idkas förnämligast med säd och victualier som upköpas och mästadels sändas til Norrköping, hwarifrån återhämtas salt, sill, kramwaror, kryddor och andra slags waror. Af nyttige Inrättningar och Fabriker finnas 1 Boktryckeri, 1 Apotek, 1 Yllestofts-fabrik, en Strump- och