Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/441

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
430 LIS
LIT

Landet några fjärdar, större och smärre; högre up i landet möter det så kallade Oplandet, som har sina bebodda dalar, hwilka skära sig in mellan bärgen. De flästa Gårdarne hawa god sädesjord förnämligast i Oplandet. Förnämsta sädet är hafra och blandsäd. Skogarne äro endast medelmåttige, dock utföres årligen flera laddningar med bräder, spiror, årar, m. m. Eljes är Almogens förnämsta näring fiskeri, förnämligast ger laxfisket en betydlig fördel, äwen som hummerfångsten är en god näringsgren. På sjöfågel är godt förråd. Listers Fögderi innefattar 4 Tingslag samt 15 Soknar. År 1801 war Folkmängden 18546.

Listerby, et Consistorielt Pastorat i Bleking och Medelsta Härad, består af 2 Soknar: Listerby, Moderförsamling, och Förkärla, Annex, samt innehåller 55.2 Mantal. Pastoratet är beläget wid Östersjön, och har en tämeligen ansenlig skärgård, uti hwilken några öar äro af betydenhet. I denna skärgård är godt fiske af hwarjehanda slags fisk. År 1805 war Folkmängden 2294. Listerby Sokn består af 31.7 Mantal. Marken är mera bärgaktig än jämn. Jordmånen är til största delen lera. På skog är brist. Utsädet är 620 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1251. Kyrkan är belägen under 56 gr. 13 min. Polhöjd; 1.2 mil från Carlskrona. — Den betydligaste Gården i Soknen heter Göholm.

Lit, et Consistorielt Pastorat i Jämtland och norra Fögderiet, består af 3 Soknar: Lit, Moderförsamling, samt Häggenäs och Kyrkås, Annexer, håller i widd 12.6 qvadr. mil, samt innefattar 71 Mantal. Läget är på ömse sidor om Jämtlands-älwen och ån Hårkan. Uti ådalarne omkring dessa wattudrag är marken

någorlunda jämn, men ju fjärmare från dem ju bärgaktigare är densamma. Rådande jordmånen är öweralt sandblandad mylla. Pastoratet har i allmänhet hjelpelig, samt wid en del aflägsnare byar ymnig skog. Utsädet är 700 tunnor. Boskapsskötseln är fördelaktig, i anseende til godt utrymme. År 1810 war Folkmängden 2193. — Lit Sokn innehåller 44.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 1193. Kyrkan är belägen under 63 gr. 16 min. Polhöjd; 1.7 mil från Östersund, och 16 mil från Härnösand.

Litsberga, et Skatte-Rusthåll uti Romfartuna Sokn i Wästmanland, äger 20 tunnors utsäde, hjelpelig äng, tilräckelig skog, obetydlig åbyggnad.

Litsleberga, en Sätesgård i Södermanland.

Litslena, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Upsala Län och Trögds Härad, håller i widd 0.52. qvadrat mil, samt innefattar 60.5 Mantal. Marken är i det närmaste lika öwer hela Soknen, och är hwad man kallar backig, sluttande emot den jämnare delen, som egenteligen intager dess största widd. Jordmånen består mäst öweralt af lera, med undantag af et eller annat ställe, beläget på högderne, emot den skogbewuxna delen, där lösare jord af sand och klapursten är rådande. Skogsfånget i denna Sokn är ganska ringa; ehuruwäl en del Gårdar och byar äga mer eller mindre tilgång, äro dock de öfrige aldeles i saknad häraf; hwadan ock skog här icke kan kallas hjelpelig. Utsädet är 1050 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1203. Kyrkan är belägen under 59 gr. 40 min. Polhöjd; 3 mil från Upsala. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Djurby, Graneberg och Åby.

Lixarve, en Gård uti