Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/442

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LJU
LJU 431

Bardlingebo Sokn på Gottland, består af 0.5 Mantal. Det har hört til Roma kloster, en fjärdedels mil härifrån beläget, och fordom kallades Gutinalla Rum, wid hwilket kloster warit et präktigt tempel, och hwars ägor warit och ännu äro ganska widsträckte.

Ljuder, en Sokn i Småland, Wexiö Län och Konga Härad, är Annex til Långasjö Pastorat, samt innehåller 43 Mantal. Marken är stenbunden. Åkerjorden består til det mästa af swartmylla. Nödtorftig skog finnes til wedbrand och gärdsle, men intet timmer. År 1810 war Folkmängden 1094. Kyrkan är belägen 1.4 mil från Moderkyrkan.

Ljung, et Consistorielt Pastorat i Östergötland och Gullbergs Härad, består af 2 Soknar: Ljung, Moderförsamling, och Flistad, Annex, samt innehåller 58 Mantal. Utsädet är 1060 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1820. — Ljung Sokn innehåller 34.6 Mantal. Marken är til större delen backig och bärgaktig. Lera är rådande jordmånen. På en trakt finnes, ehuru ej öwerflödigt dock tilräckelig, tilgång til skog, hwaremot slättbygden lider brist därå. Utsädet är 650 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1229. Kyrkan är belägen wid Motala ström, under 58 gr. 32 min. Polhöjd; 1.6 mil från Linköping. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Ljung, Jacobslund och Sjöbacka.

Ljung, en Sätesgård i förenämnde Sokn, i sambruk med Jacobslund, består af 4.5 Mantal, äger 69 tunnlands utsäde. Hwad underliggande torp utså kan för närwarande icke bestämmas, i anseende til förändringar genom Göta Canal, som härigenom kommer at framgå. Höbolet med underliggande ängar är tilräckeligt. Mangårdsbyggnaden af

sten är ansenlig och prydlig; jämte en ansenlig trägård och park i Engelsk stil. Til Gården höra 1 tegelbruk, 1 sågwärk, 24 Mantal Frälsehemman och 33 torp belägna så wäl i Ljung som i Wreta Sokn. På dess ägor finnes et marmorbrott, samt alunskifer.[Dj 1]

Ljung, et Stångjärnswärk i samma Sokn, tilhörigt ägaren af förenämnde Gård, har en stångjärnshammare med 2 härdar samt 725 skeppunds smide, 1 spikhammare med där til hörig räckhammare. Åbyggnaden är endast inrättad och hjelpelig för Bruksbetjeningen och Smederne. Den skog, som erfordras til kolning och andra behof tages på de Sätesgården tilhörige skogshemman i Ljung och Wreta Soknar.[Dj 2]

Ljung, en Sokn i Bohusland, och Fräkne Härad, är Annex til Forshälla Pastorat, samt innehåller 19.1 Mantal. Marken är bärgaktig. Jordmånen består i det mästa af lera, och på några ställen är sand rådande. På skog är ymnig tilgång. Utsädet är 240 tunnor af alla sädesslag. År 1805 war Folkmängden 702. Kyrkan är belägen 1 mil från Moderkyrkan. — De betydligaste Gårdar i Soknen heta Anfasteröd, Tjöstelsröd, Simmersräd och Hole-Sörgård.

Ljunga, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Wästra Härad, är Annex til Bringetofta Pastorat, samt innehåller 22.6 Mantal. Utsädet är 15 à 20 tunnor på Mantalet. År 1810 war Folkmängden 557. Kyrkan är belägen 1.6 mil från Moderkyrkan.

Ljunga, et Consistorielt Pastorat i Småland, Wexiö Län och Sunnerbo Härad, består af 2 Soknar: Ljunga, Moderförsamling, och Hamneda, Annex, samt innehåller 65.9 Mantal.

Djurbergs tillägg:
  1. Gården är et Fidei-Commiss tilhörigt Grefliga Slägten von Fersen. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1069]
  2. Ljungs Stångjärnswärk kallas i Orten Jacobslund. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1069]