Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/445

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
434 LJU
LJU

Dalsträckning omkring sjön Hånnen och dess wattudrag, men den mäst bebodda delen är belägen på ömse sidor om älwen Ljusnan. Jordmånen består där af idel sand, på sina ställen blandad med sandmylla; men genom ofta uprepadt circulationsbruk har den blifwit tämeligen bördig. De byar som äro fjärmare belägne från älwen hawa mera lerblandad jordmån, och på sina ställen idel speck- och gäslera. Swartmylla är ganska sällsam. Marken är i allmänhet mera bärgaktig än slät; i synnerhet är Soknen på östra och norra sidan med höga bärg omiwen. Korn är här huwudsädet, hwaraf tillika med blandsäd och hafra utsås omkring 1000 tunnor. Rågsädet brukas obetydligt. Sedan Storskiftets slut år 1770, och marken bliwit mera dikad, har det märkeligen ökats och går nu til 50 à 60 tunnor. Potät-utsädet går til 500 tunnor. Skog har Soknen tilförene haft til öwerflöd; men dels genom gjorda upodlingar, dels genom Almogens öwerdrifna byggningswurm, dels ock därigenom at skogen är odelad, är den nu så medtagen, at ingen timmerstock finnes på 1.5 à 2 mil nära kyrkan. Ingen Herregård finnes i Soknen, utom 2 Officers-Boställen. År 1810 war Folkmängden 3212. Kyrkan är belägen under 61 grad. 49 min. Polhöjd; 13 mil från Gefle.

Ljushult, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Kinds Härad, är Annex til Sexdräga Pastorat, samt innehåller 15.5 Mantal. Marken är bärgaktig. Jordmånen består af moblandad swartmylla; ingen lera finnes. Skogen bestående af furu och gran är hjelpelig. Utsädet är 200 tunnor, alt wårsäde. År 1805 war Folkmängden 646. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan.

Ljusnan, en af de största älwer, i Swerige, har sit ursprung uti Härjedalen, wid Norrska fjäldryggen under 62 gr. 42 min. Polhöjd; flyter först genom Härjedalen 17 mil och sedan genom Hälsingland 20 mil, inalles 37 mil, samt faller ut i Botniska hawet. De största åar som falla i henne äro Härjeån och Woxnan, bägge på högra sidan. Dess område är 170 qvadr. mil. Hon har åtskilliga wattufall, hwaribland Laforssen uti Färila Sokn i Hälsingland är det största. Wid utloppet är godt laxfiske. Många laxkar och notwarp finnas här, dels tilhörige Kronan, dels private, sammanräknade äro de 28; likwäl af större eller mindre förmån. Några anses såsom aldeles förlorade.

Ljusnarsberg, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland och Örebro Län, kallas jämwäl Nya Kopparberg, til åtskilnad från Falun, som kallas Gamla Kopparberg, utgör en egen Kopparbärgslag, samt består af 11.4 Mantal. Soknen innefattar en widsträckt, öweralt bärgaktig och mindre upodlad skogstrakt. Den norra delen är i synnerhet oländig och föga fruktbar, men den södra är något mera bärgfri och fruktbärande. Med sjöar är landet upfyldt, hwaraf Ljusnaren är den största. Marken är i allmänhet stenbunden, på flera ställen sandig, men ganska sällan lerblandad. Uti sednare åren och wid Bärgsbrukets tiltagande förfall har denna ortens upodling ansenligen bliwit ökad; men til åkerjordens betydligare utwidgande giwer dock ortens läge föga anledning. Utsädet af råg är omkring 140 tunnor, korn 50, hafra 220, blandsäd 190. På skog är ymnig tilgång. Kopparbärgslagets upmätta skog innehåller 83500 tunnland; hwartil kommer Segerfors