Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/446

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LJU
LJU 445

Silwerwärks skog 9600 dito, Salbo Hytteskog 9660 dito samt Bresjö recognitions-skog 2000 dito. År 1810 war Folkmängden 3830. Kyrkan är belägen under 59 gr. 52 min. Polhöjd, 6.4 mil från Örebro. — Uti Ljusnarsbergs bärgslag finnas 9 Kopparhyttor, 1 Gårhytta, 1 Rödfärgsbränneri, 3 Masugnar, 2 Blyhyttor, 1 Silwerwärk kalladt Segerfors, samt 1 Järnwärk: Stjernfors. På 23 år, 1773—1795 inclusive har tilwärkningen af gårkoppar warit 3084.5 skeppund. Årligt medium 134.2 skeppund.

Ljusne, en masugn wid Ljusnans utlopp i hawet uti Söderala Sokn i Hälsingland, hörer til Maråkers Järnwärk i samma Sokn.

Ljusnedal, et Kopparwärk och Järnwärk uti Tännäs Sokn i Härjedalen, 3 mil från Riksgränsen efter landswägen räknadt, samt under nästan samma Polhöjd, med Rörås Kopparwärk i Norge, hwilket ligger endast 7 mil härifrån. Kopparwärket har bliwit nedlagt såsom icke lönande kostnaden; men Järnwärket är i full drift. Det består af 1 masugn, ämneshammare med 2 härdar, knipphammare med 2 ässjor, 1 räckhammare, 5 spikhamrar, wärmugn, klippsax, samt 2 klensmeds ässjor. En Kopparhytta finnes här ock. En wiss summa penningar anwändes til nya Gruweförsöks anställande, at winna Kopparmalm. Wärket har sin egen kyrka, samt utgör en Församling, som år 1810 bestod af 239 personer.

Ljusterö, eller Ljustran. Med detta namn beteknas 2 ansenliga öar uti Uplands skärgård, hörande til Stockholms Län. Den ena af dem kallas Norrljustran och den andra Söderljustran. Den förra är mycket större än den sednare, håller i längd 1.5 mil, samt utgör

en Kapells-Församling hörande til Riala Pastorat. Marken är mycket bärgig och stenbunden. Rådande jordmånen är molera. Utsädet är 180 tunnor. År 1810 war Folkmängden 720. Kyrkan är belägen 1.3 mil från Moderkyrkan. — Den betydligaste Gården heter Marum. — Söderljustran hörer til Wärmdö Pastorat och har ingen egen kyrka.

Ljustorp, et Consistorielt Pastorat i Medelpad, innefattar 3 Soknar: Ljustorp, Moderförsamling, samt Hässjö och Tynderö, Annexer, håller i widd 6 qv. mil, samt består af 65.2 Mantal. Utsädet är 750 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2728. — Ljustorp Sokn håller i widd 4.36 qv. mil, samt innefattar 30.6 Mantal. Marken är mycket bärgaktig och ojämn. Skog finnes tilräckeligt. Utsädet är 350 tunnor. Näringsfång äro åkerbruk, boskapsskötsel och kolning. År 1810 war Folkmängden 1284, Lagfors Bruksförsamling inbegripen, men utom densamma 936. Af boskap underhållas 160 hästar, 36 oxar, 500 kor, 180 ungnöt, 420 får, 310 getter. Kyrkan är belägen under 62 gr. 16 min. Polhöjd; 3 mil från Härnösand. — Uti Soknen äro belägne Lagfors Järnwärk och Lögdö Masugn, hwilka tilsamman utgöra en Församling.

Lo, (Stora), en Gård uti Långared Sokn i Wästergötland, består af 4 Frälsehemman, sammanlagde til et jordbruk, äger nära 100 tunnors utsäde uti god jordmån, någon björk och alskog, obetydlig mangårdsbyggnad, men stora ladugårdsbyggnader.

Lo, et finbladigt Sågwärk uti Styrnäs Sokn i Ångermanland, består af 4 Ramar, med 27 blad. Det tilwärkar wid pass 1200 tolfter bräder om året.

Lockne, en Sokn i Jämtland i norra Fögderiet, är Annex

D d 2