Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/447

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
436 LOC
LOE

til Brunflo Pastorat, samt innehåller 34.3 Mantal. År 1810 war Folkmängden 942. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan.

Lockstaholm, en Sätesgård uti Husby-Långhundra Sokn i Upland, består af 3 Mantal, äger 60 tunnors utsäde, ymnigt höbol, ansenlig skog, förfallen mangårdsbyggnad, med en någorlunda god trägård.

Loddby, en berustad Sätesgård uti Qwillinge Sokn i Östergötland, wid Bråwiken, består af 2 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, höbol til 150 lass, obetydlig skog, reveterad mangårdsbyggning, med en wacker trägård, nybygda ladugårdshus med tröskwärk, godt fiskewatn i Bråwiken. Under Gården lyda 2.6 Mantal Frälsehemman och 5 Torp.

Lodwika, eller Ludwika, en Kapells-Församling i Dalarne och Wästerbärgslagens Fögderi är Annex til Grangärde Pastorat. Marken är bärgaktig. Jordmånen bestående af sand och qwicklera, är ej särdeles fruktbar. Skog finnes hjelpeligt. Åkerbruket skötes i circulation. Utsädet bestående mästadelen af blandsäd och hafra är 800 tunnor. År 1810 var Folkmängden 620. — Uti Församlingen finnas en Herregård, samt et därmed förbundet Järnwärk af samma namn. — Lodwika Herregård äger 30 à 40 tunnors utsäde, godt höbol, wacker mangårdsbyggnad af trä, med en stor och wäl anlagd trägård, ladugård af sten. — Lodwika Järnwärk är beläget wid sjön Wäsmans utlopp, samt det ansenligaste i Dalarne, äger 2400 skeppund stångjärnssmide för 6 härdar och 3 hamrar, 1 spikhammare til husbehof, 1 mjölqvarn med 3 par stenar, 1 sågwärk, tilräckelig skog, dels egen, dels recognitions-skog. Wid Wärket är

Kapells-kyrkan belägen. Dess afstånd från Moderkyrkan är 1.6 mil. Detta Wärks watndrägt har på få ställen sin like, ty utom den åwan belägna sjön Wäsman äro inga Damsjöar, och än mindre behöfs några kostsama Dambyggnader. — Widare finnas i församlingen 6 Bärgsmanshyttor: Norrwik, Sörwik, Persbo, Enkullen, Klenshytta och Gonäs, samt 2 Bärgsmans-smedjor: Klenshytta, med 80 skeppunds smide, samt Gonäs, som dock nu är sammanbygd med Marnäs Bärgsmanssmedja i Norrbärke Sokn, med 190 skeppund smide.

Loe, eller Åsen, en Sokn, är Annex til Frostens Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Loen, en Sokn, är Annex til Indvigs Pastorat uti norra Bergenhus Amt i Norge.

Lofoden, et Distrikt uti Nordlands Amt i Norge, utgör jämte Distriktet Vesterålen et Fögderi och Häradshöfdingdöme. Detta Land är beläget mellan 68 och 69 graders Polhöjd, samt är omringat af hawet på alla sidor och ligger i samma sträckning med Vesterålen 8 à 10 mil från fasta landet Salten och Senjen. Den stora hafswiken som går mellan Lofoden och fasta landet kallas Vesifjord. Lofoden tar sin början wid ön Mosköenäs och sträcker sig til Våge mot nordost, är 9 mil lång och några mil bred, samt består af stora och små öar, hwarimellan flyta några starka och stridiga strömar, som skilja dem från hwarandra. Dessa öar äro särdeles fruktbara på gräs, hwaraf nöt och får bliwa fetare än på andra ställen. På alla öarne äro stora och höga bärg, hwarest många björnar uppehålla sig. Wid Lofoden faller det bästa torskfiske, som någorstädes finnes i hela Nordland. De äro likaledes et godt sädesland,