Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/448

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LOF
LOH 437

samt bära ypperligt korn, när tjänlig wäderlek infaller. Öarne bestå af wästra delen af den stora ön Hindoe, Vågen, 2 öar, hwaraf den wästra hörer til Lofoden, Flakstad, Mosköenäs, Mosköe, Väröe och Röst. Tilsamman utgöra de 5 Pastorat: Borge, Buknäs, Flakstad, Våge och Väröe, som bestå af 10 Soknar. De waror, som inbyggarne hawa at aflåta äro fiske- skinn- och fettwaror, fjäder, dun, tran; som de med egna fartyg föra til Bergen.

Lofta, et Regalt Pastorat uti Småland, Kalmar Län, Linköpings Stift och Fögderiet Tjust, består af 2 Soknar: Lofta, Moderförsamling, och Loftahammar, Annex, samt innehåller 115 Mantal. Utsädet är mellan 900 och 1000 tunnor. År 1810 war Folkmängden 3719. — Lofta Sokn som på östra och södra sidan stöter til hawet, utan at wara skärgård, är för öfrigt til det mästa omgiwen af höga bärg, med en lågländ och bördig mark midtuti. Rådande jordmånen är wäl lera, men jämwäl sand- och dragjord på flere ställen. Ganska få hemman hawa skog til husbehof, men de fläste måste hämta och köpa wedbrand, stängsel och byggnings-wirke på 2 à 3 mils afstånd. Utsädet stiger til mellan 6 och 700 tunnor. I allmänhet är ängen någorlunda swarande mot åkern, men betet är nästan öweralt swagt, och wid några hemman föga mer än på sädesgärdet. Mantalen äro 75. År 1810 war Folkmängden 2087. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Nygård, Åkerholm, Åttinge, Winö och Fluwerum. Här är ock et Järnwärk kalladt Öwerrum.

Loftahammar, Annex til Lofta, består til det mästa af skärgård, med många öar, holmar och fiskelägen; och är swårt at säga om rådande jordmånen

är lera eller sand. De fläste hemman hawa hjelpelig skog; et och annat til afsalu. Utsädet kan räknas mot 300 tunnor. Mantalen äro 40. År 1810 war Folkmängden 1632. Den betydligaste gården i Soknen heter Bjursund.

Lohärad, et Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Lyhundra Härad, består af 2 Soknar: Lohärad, Moderförsamling, och Malsta, Annex, håller i widd 0.67 qvadrat mil, samt innefattar 57.6 Mantal. År 1810 war Folkmängden 926. — Lohärad Sokn håller i widd 0.53 qvadr. mil, samt innefattar 37.6 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig på flere ställen. Jordmånen består mästadelen af sandmylla och mojord. Skog finnes dels ymnig dels hjelpelig för flere hemman, bristande för några. Utsädet är 580 tunnor. År 1810 war Folkmängden 657. Kyrkan är belägen under 59 gr. 49 min. Polhöjd; 5.5 mil från Stockholm. Den betydligaste Gården i Soknen heter Kristineholm. Kyrkoherde-Bostället består af 1.5 Mantal, äger 24 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, tilräckelig skog, hjelpelig åbyggnad, med en trägård.

Lojsta, en Sokn på Gottland i södra Fögderiet, är Annex til Fardhems Pastorat, samt innehåller 7 Mantal. Marken är til större delen bärgaktig, med widliggande djupa små kärr. Den jämnare delen utgör en jordmån blandad af lera och ör. Skog finnes både ymnig och god. Utsädet är 110 tunnor. År 1810 war Folkmängden 154. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Loka, en Mineral-källa och Hälsobrunn uti Grythytte Sokn i Wästmanland, belägen på en dländt ort mellan 2 små sjöar. Dess watn innehåller mästadelen en swawel- och