Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/449

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
438 LOK
LOM

saltpeteraktig ånga. Wid denna Källa finnes en kraftig gyttja, hwarmed kalla bad anställas til wissa sjukdomars lyckliga häwande.

Lokrum, en Sokn på Gottland, uti norra Fögderiet, är Annex til Folö Pastorat, samt innehåller 13.6 Mantal. År 1810 war Folkmängden 316. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Lom, et Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge, består af 3 Soknar: Lom, Moderförsamling, samt Garmöe och Skiager, Annexer. År 1801 war Folkmängden 3406.

Lomma, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Bara Härad, är Praebende åt Biskopen i Lund, samt innehåller 8.5 Mantal. Marken är af olika beskaffenhet, mer och mindre bördig men mäst öweralt jämn. Jordmånen är dels lera, dels sand, men ingendera af desse äro blandade med hwarandra. Ingen skog finnes, utom en liten almlund, som tilhörer Landshöfdinge-bostället Alnarp. Utsädet är 760 tunnor. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Lund och 1 mil från Malmö. Den betydligaste Gården i Soknen heter Alnarp.

Lommaryd, et Regalt Pastorat i Småland, Jönköpings Län och norra Wedbo Härad, består af 2 Soknar: Lommaryd, Moderförsamling, och Bälaryd, Annex, samt innehåller 85 Mantal. Utsädet är 1340 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2324. — Lommaryd Sokn innehåller 59.5 Mantal. Marken är bärgaktig. Jordmånen är mera sand- och grusartad än mull- och lerblandad. Några få hemman äga skog öwer behowet, men de fläste lida brist derå. Utsädet är 950 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1557. Kyrkan är belägen under 57 gr. 53 min. Polhöjd; 3.4 mil från Jönköping. De betydligaste Gårdar i Soknen

heta Nobynäs, Degda och Skareda. I Soknen hålles Marknad d. 25 Januarii och 12 Sept. enligt Almanackan; den 25 Jan. 29 Julii, 4 September enligt Tunelds Geografie.

Lommeland, en Sokn i Bohusland, Norrwikens Fögderi och Wätte Härad, är Annex til Hogdals Pastorat, samt innehåller 10.7 Mantal. Jordmånen består til någon del af swartmylla, men det mästa är sandjord; största delen af jorden är blandad med mosse. Gårdarnes läge är öweralt bärgaktig och endast mellan små bärgsklyfter kan odlas. Skogsförrådet är i allmänhet hjelpeligt, och några hemman äro så försedde med skog, at de däraf kunna sälja. Utsädet är öwerhuwud 15 tunnor på hwarje Mantal, intet råg eller korn, utan alt hafra, hwaraf hela Soknens utsäde blir 160 tunnor. År 1810 war Folkmängden 335. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan.

Lommen, en Sokn, är Annex til Slidre Pastorat uti Kristians Amt i Norge.

Long, en Sätesgård uti Grums Sokn i Wärmeland, äger 18 tunnors höst- och 150 tunnors wårsäde i leraktig jordmån, höbol til 400 lass à 30 lispund på lasset, hwaraf twåtredjedelar äro hårdwalls- och en tredjedel ängshö, tilräckelig skog i stenbunden och bärgaktig mark, förswarlig åbyggnad af trä, med en trägård om 2 tunnland.

Long, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Barne Härad, är Annex til Lewene Pastorat, samt innehåller 16 Mantal. Marken är jämn och slät utan några bärg eller backar, samt har tilräckeligt aflopp för watn. Jordmånen är ypperlig, bestående af ler och lermylla. På skog är sådan total brist at ingen planta til skog är synlig, icke en gång en