Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/452

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LUL
LUL 441

tunnors utsäde, ymnigt höbol, knapt hjelpelig skog.

Luleå, en Stad i Norrbotns Län, belägen på et Näs wid Lule-Älwens utlopp i en hafsfjärd, under 65 gr. 34 min. Polhöjd, 29.5 mil från Umeå och 98 mil från Stockholm. Staden ligger på en högländt och stenbunden plats, nog sluttande åt sjösidorna, är regulier med raka gator och gränder, som afskära hwarandra i räta winklar. Han håller i längd 366 famnar, i medelbredd 240 och i widd 34 tunnland. Gator och gränder äro 14. Torget som ligger midt i Staden är regulärt, samt håller i widd 4 tunnland. Bebygda tomter äro 130, utom några endast instängde. Lule-älwen delar sig här wid utloppet i 2 grenar, hwaraf den ena går åt sydost, hwarest nu är grundt watn, och den andra åt nordost med tilräckeligt djup för lastade fartyg. Dessa grenar formera Näset hwarpå Staden är belägen. På norra sidan är fjärden bredare och formerar en djup hamn, så at skeppen kunna lägga til bryggan och de där befintliga sjöbodar, samt där lasta. Inloppet från hafsbandet betäckes af flere skär och holmar. Af byggningar märkas Stadskyrkan, belägen midt på Torget, som är stor och prydlig, Landshöfdingehuset, Rådhuset och Skolhuset. Här är ock et Apotek. — År 1810 war antalet af hushållen 190 och Folkmängden steg til 873, hwaraf 395 woro mankön och 478 qwinkön. Näringsfång äro handel och sjöfart, handtwärk samt jordbruk. Betydligaste handelsrörelsen sker med smör, bräder, tjära, saltad och torr fisk, lax, renshudar, skinn, Lappwantar och skor, som utföras sjöledes, samt med walmar, grof wäf och andra waror, som sändas dels up i landet i Luleå Sokn dels

til Lappmarken. Skeppsbyggnad idkas på 2 skeppswarf. År 1805 ägde Staden 15 fartyg samt 17 små jakter eller storbåtar. Samma år funnos här 16 handelsmän samt 30 mästare uti 16 särskildta handtwärk. Fiskerskapet utgjorde 37 hushåll. Trägårdar saknas här, men flere kryddtäppor giwa jordfrukter til nödigt behof. Stadens åkerjord utgör 65 tunnland. Höbärgningen stiger til 400 lass. År 1810 underhöllos i Staden 30 hästar, 200 kor och 60 får. Staden utgör jämte Luleå Sokn et Regalt Pastorat, som år 1810 hade 7935 inbyggare. Marknad hålles här d. 15 Mars, 15 September och 19 December. Staden är Säte för Landshöfdingen uti Norrbotns Län, hwilket beskriwes wid denna Artikel.

Luleå, en Sokn i Norrbotns Län, håller i widd 34 qv. mil, samt innefattar 141 Mantal. Hon utgör en ansenlig ådal på ömse sidor om Luleälwen. Marken är nederåt hafssidan merendels jämn och slät, men ju längre up från hafskanten, och emot Lappmarken, desto mera bärgaktig. Några höga bärg finnas wäl wid hafsbandet, men desse ökas up i Soknen både til antal och storlek, särdeles emot Lappmarken. Rådande jordmånen är sandmylla, med blandning på somliga ställen af sämre lera, samt någon swartmylla. Af skattbara mineralier finnes silwer och järnmalm, samt et slags wit lera, som är hård och utan bränning kan nyttjas i stället för tegel til murning. Skärgården utanför denna Sokn är en af de ansenligaste i landet. Den innefattar et stort antal större och smärre öar, hwaraf åtskilliga äro wäl bebodde. De största af dessa öar heta Härtsön, 0.8 qv. mil och Sandön, 0.5 qv. mil. Strömmingsfiske idkas i skärgården af någre Sokneboer,