Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/578

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
ODD
ODE 567

uti Oddernäs Sokns distrikt. År 1805 blef Hegeland lagd såsom Annex til Kristiansands Pastorat.

Oddernäs Kongsgård. Sålunda kallas en stor och betydlig Gård uti Oddernäs Sokn wid Topdals-fjärden, wid pass 800 famnar från Kristiansand. Gården är tilägnad Landshöfdingen och Biskopen i Kristiansand som Awelsgård, hwaruti den förre äger twåtredjedelar och den sednare en tredjedel.

Odderåe, eller Otteråe, som ock kallas Torredals Elv, en ansenlig å uti Mandals Amt i Norge, kommer löpande 18 mil åwan från landet och i Oddernäs Pastorat danar en stor fors kallad Vigelands Fos. I denna å, som faller ut i hawet wid östra sidan om Kristiansand fångas en myckenhet lax, och wid bräddarne af ån ligga många Gårdar och Sågwärk.

Odderöe, en Fästning wid Staden Kristiansand i Norge, är belägen på en hög klippa på ön Odderöen, som skiljes från Stadens östra sida genom et smalt Sund. Fästningen kan beskjuta Staden, östra och en del af wästra hamnen samt Kristianholms Fästning; men förmedelst sit höga läge kan han icke beskydda sig sjelf, ej heller förswaras af Kristianholms Fästning, som ligger lågt. Fästningens huwudwärk är upfördt af massiv gråstensmur, inskränkt efter klippans läge; däruti är et Corps de Garde af Bindningswärk, och et af gråsten muradt torn; hwaruti är et krutwalf; åwanuppå är plats för några Canoner. Wid bägge ändarne af huwudwärket är anlagt et slags Retrenchement, som med afsatser går ned efter klippan, likasom ock från samma höjd nedgången är belagd med flata stenar. En Corporal och 3 man samt en Artillerist hawa

dageligen wakt, hwilka i akttaga at medelst skott giwa tilkänna när elden är lös i Staden.

Odenfors, en Krono Sätesgård uti Wreta Sokn i Östergötland, består af 1 Mantal, äger ganska wackert läge wid Swartån, 30 tunnors utsäde, tämeligen wacker mangårdsbyggnad af trä, med en stor trägård.

Odensala, et Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Erlinghundra Härad, består af 2 Soknar: Odensala, Moderförsaming, och Husby, Annex, håller i widd 0.76 qv. mil, samt innefattar 81.5 Mantal. Utsädet är 1040 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1567. — Odensala Sokn håller i widd 0.45 qv. mil, samt består af 49.6 Mantal. Marken är til det mästa jämn. Rådande jordmånen består af hårdbrukad lera; några Gårdar hawa ymnig, de fläste hjelpelig, och någre aldeles ingen skog. Utsädet är 650 tunnor. År 1810 war Folkmängden 977. Kyrkan är belägen under 59 gr. 41 min. Polhöjdi 3.5 mil från Stockholm. Den betydligaste Gården heter Rickeby, därnäst Söderby.

Odensfors, en Sätesgård uti Tierp Sokn i Upland, består af 1 Mantal, äger 18 tunnors utsäde, höbol til 70 lass, gammal åbyggnad.

Odensjö, et Consistorielt Pastorat i Småland, Wexiö Län och Sunnerbo Härad, består af 3 Soknar: Odensjö, Moderförsamling, Lidhult och Wrå, Annexer, håller i widd 2.7 qvadr. mil, samt består af 56.6 Mantal. Utsädet är: råg 44 tunnor, korn 120, blandsäd 110, hafra 200 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1788. — Odensjö Sokn håller i widd 0.7 qv. mil, samt består af 15.2 Mantal. Marken är mäst jämn, dock på några ställen ojämn af backar, mossar och kärr. Jordmånen består af sand