Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/579

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
568 ODE
ODE

och på några ställen af mjäla och grusblandad mulljord. Lera finnes icke i Soknen. Skog af furu och gran finnes ymnigt på de flästa ställen. På löfskog af björk och al är ringa förråd. Bok finnes på et par ställen. Utsädet är: råg 18 tunnor, korn 34, blandsäd 20, hafra 18. År 1810 war Folkmängden 548. Kyrkan är belägen under 56 gr. 53 min. Polhöjd; 6.6 mil från Wexiö.

Odensjö, en Sätesgård uti Barnarp Sokn i Småland, i sambruk med några underliggande hemman, har 70 tunnors utsäde, som genom circulations-bruk är föränderligt, knappt höbol i förhållande til åkerjorden, hjelpelig skog, förswarlig mangårdsbyggnad, med en trägård. Til Gården hörer en Manufacturhammare af samma namn.

Odensta, en Sätesgård uti Gilberga Sokn i Wärmeland, består af 1 Mantal, äger 8 tunnors utsäde om hösten och 80 tunnor om wåren, godt höbol, tilräckelig skog, stor mangårdsbyggnad af trä, med en trägård.

Odenswalahult, en Sätesgård uti Urshult Sokn i Småland.[Dj 1]

Odenswi, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland, Wästerås Län och Åkerbo Härad, håller i widd 0.93 qv. mil, samt består af 58.7 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera af bättre och sämre beskaffenhet. Några hemman hawa ymnigt skog, de fläste hjelpeligt, några lida dock en total brist därå. Utsädet af all slags säd är 600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1374. Kyrkan är belägen under 59 gr. 34 min. Polhöjd; 3 mil från Wästerås.

Odenswi, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Småland, Kalmar Län och Fögderiet Tjust, håller i widd 1.2 qv. mil, samt

består af 46.7 Mantal. Marken är ganska bärgaktig och ojämn. Jordmånen är olika. Den rådande är lera. Skog finnes tilräckeligt af alla slag. Utsädet är 550 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1415. De betydligaste Gårdar heta Odenswiholm, Ogesta och Näringe. I Soknen finnes för öfrigt et betydligt Oljeslageri, en Grynqvarn et Tegelbruk.

Odenswiholm, en Sätesgård i förenämnde Sokn, har et särdeles angenämt läge på et Näs wid en sjö, med en wacker och widsträckt utsigt, äger 20 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol, ansenlig och prydlig mangårdsbyggnad af trä, med en ansenlig trägård.

Odensåker, et Regalt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Härad, består af 4 Soknar: Odensåker, Moderförsamling, samt Tidawad, Låstad, Binneberg, Annexer, håller i widd 0.5 qv. mil, samt består af 52.7 Mantal. Marken är uti Pastoratet olika, dels jämn, dels gropig och dels bärgaktig, dock mindst det sednare. Jordmånen är af olika beskaffenhet i hwarje Sokn, men den synes nästan på alla ställen wara blandad af sand, lera och mylla, men den rådande är dock leran. Hwad skogen beträffar, så lider Pastoratet i allmänhet brist därå, ehuru Tidawads, Låstads och Binnebergs Soknar samt 2 byar i Odensåker äga något däraf. Utsädet kan öwerhuwud räknas 26 tunnor på Mantalet, således i Pastoratet 1374 tunnor af alla slag. År 1810 war Folkmängden 1306. — Odensåker Sokn håller i widd 0.1 qv. mil, samt består af 23.6 Mantal. År 1810 war Folkmängden 507. Kyrkan är belägen under 58 grad. 34 min. Polhöjd; 1.7 mil från Mariestad.

Oderljunga, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län

Djurbergs rättelser och tillägg:
  1. Odenswallahult består af 1 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, alt wårsäde, hjelpeligt höbol, nödig skog til husbehof, hjelpelig sätesbyggning af trä, liten fruktträgård. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1071]