Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/583

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
572 OMB
ONS

af den henne åtföljande alunflammen, ledes hon at nedrinna genom uphängde risknippen eller faskiner, hwarunder det öwerflödiga watnet af luten absorberas. Då luten hämtad ur karen, wanligen håller 22 grader, stiger hon efter denna process til 48 à 54 grader, och sjelwa sjudningen blir således härigenom i betydlig mån lättad och förkortad. En wigtig förbättring blef widtagen år 1812 därigenom at alunsjudningen i stället för wed förrättas med skifer. Nu inskränkes jämwäl lutpannornas antal til twå, sedan erfarenheten wisat at tilwärkningen sker lättare i den mån pannornas djup minskas och deras widd ökas. Wid Wärket är ock en Skol-inrättning.

Omblie, et Pastorat uti Nedenäs Amt i Norge, består af 4 Soknar: Omblie, Moderförsamling, samt Lille Topdal, Giävedal och Mökland, Annexer. År 1801 war Folkmängden 1881.

Omdal, et Kopparwärk uti Moe Pastorat uti Tellemarken i Norge. Malmen är af godt slag, jämwäl så ädel at han innehåller mycket guld; men år 1766 blef wärket nedlagt.

Onen, et bekant Fiskeläge uti Ageröe Pastorat uti Romsdals Amt i Norge. Här fångas mycken torsk.

Onsala, en Sokn och Regalt Pastorat i Halland och Fjärås Härad, håller i widd 0.5 qv. mil, samt består af 94 Mantal. Soknen utgör en halfö mellan Kongsbacka-fjärden och hawet. Marken är mästadelen bärgaktig och skoglös. Jordmånen är circa til hälften steril sand upfyld med klapursten, men den öfriga hälften är lera och lermylla. Utsädet är 880 tunnor. Fiske är en wigtig näringsgren. Inbyggarne idka jämwäl utrikes Sjöfart, och hemföra, sedan de i

Göteborg erlagt tullen, hwarjehanda slags waror. År 1805 war Folkmängden 1997. Kyrkan är belägen under 57 gr. 25 min. Polhöjd; 9 mil från Halmstad. Den betydligaste Gården i Soknen heter Råö.

Onsike, en Sätesgård uti Tibble Sokn i Upland, äger 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol och skog.

Onsjö, et Härad i Skåne och Malmö Län, innefattar 16 Soknar: Bosarp, Strö, Reslöf, Östra Karaby, Gularp, Näs, Stehag, Billinge, Röstånga, Konga, Ask, Torlösa, Skräflinge, Nöbbelöf, Hallaryd, Annelöf.

Onsjö, en Sätesgård i Wästergötland.

Onslunda, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Ingelsta Härad, är Annex til Tranås Pastorat i Malmö Län, samt innehåller 11.6 Mantal. År 1805 war Folkmängden 667. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Onsöe, en Sokn och Pastorat uti Smålänens Amt i Norge, består af en ö, som ligger ytterst i Kristiania-fjorden. År 1801 war Folkmängden 1848.

Opbåga, en Sätesgård uti Fellingsbro Sokn i Wästmanland, består af 4 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, hjelpelig äng, då circulations-bruk begagnas, brist på skog, obetydlig mangårdsbyggnad. — Med Gården är förbundet et Järnwärk af samma namn, som består af 1 hammare, med 630 skeppund stångjärnssmide.

Opdal, et Pastorat uti Södra Trondhiems Amt i Norge, består endast af en Sokn med en kyrka kallad Vang, samt et litet Kapell. Prästgården är en af de betydligaste i landet. Här underhållas wanligen 6 hästar och 40 nöt, utom småfänad. Kyrkoherden njuter hela tionden, så wäl Kronans som Kyrkans,