Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/585

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
574 OPS
OPS

den. År 1130 Magnus Blinde; år 1239 Hertig Skule, som satte sig up mot Konung Håkan Håkansson; år 1442 blef Konung Kristofer krönt til Konung i Norge. År 1514 Konung Kristian 2; År 1535 blef Konung Kristian 3 hyllad af den Norrska Sunnanfjeldska Adelen; År 1547 likaså Kung Fredrik 2; År 1591 blef Konung Kristian 4 hyllad af alla Norrska Ständer; och år 1610 blef Prins Kristian hyllad til Konung. Staden war på den tiden mycket stor och hade 4 kyrkor, nämligen Domkyrkan eller Halvars kyrka, som war en stor och kostbar byggning försedd med 9 altaren, Maria Kyrkan, Korskyrkan och Clemenskyrkan, samteligen försedde med många gods. Opslo war Huwudstaden för Norge til år 1624, då den aldeles afbrann, undantagande Biskopsgården, hwarest Biskopen öwer Kristiania Stift ännu bor, och några få andra hus. Efter denna brand blef Staden icke widare bebygd, utan Konung Kristian 4 anlade samma år den nuwarande Huwudstaden Kristiania gent emot Opslo på wästra sidan om Björvigen. Opslo jämte den därwid liggande Förstaden Grönland är lydande under Aggers Jurisdiction, dock höra de få Borgare, som bo uti Förstaden Grönland under Kristiania Magistrat. Här är et stort Hospital som har sin egen kyrka och Präst, och til hwilken samteliga inbyggarne i Opslo höra. Biskopsgården är en stor, och ansenlig grundmurad byggning; strax där bredewid står den så kallade Ladugården, som också är en stor grundmurad byggning, hwartil hörer en stor trägård. Strax östanför Hospitalet tilstöter en bärgsträckning kallad Ekeberg; här brytes alunskifer til et alunwärk anlagt vid

Gamla Staden, til hwilkets behof äro tätt wid hamnen upförde ansenlige hus och wäl inrättade byggningar. År 1801 war Folkmängden 694.

Opstad, en Sokn, är Annex til Ströms eller Oudalens Pastorat uti Hedemarkens Amt i Norge.

Opstryen, en Sokn, är Annex til Indvigs Pastorat uti Norra Bergenhus Amt i Norge. Härifrån utföras en myckenhet fetaljewaror och fogelwildt.

Ora, en Sätesgård uti Faringe Sokn i Upland, består af 3 Mantal, äger wacker belägenhet, 30 tunnors utsäde, godt höbol, god skog, förswarlig åbyggnad af trä.

Ore, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Dalarne och Fögderiet Nedansiljan, håller i widd 9.2 qv. mil, samt består af 7.5 Mantal. Marken är i södra delen af Soknen jämn, men mycket bärgaktig 0.7 mil norr om Oresjön, hwarest grenar af de bärgsryggar widtaga, som skilja wattudragen åt Dalfors, Woxna och Ore. Rådande jordmånen är sand, dock finnes bördig lera på sjöns Wästra strand. Skog finnes ymnigt. Utsädet är: wete 1.3 tunnor, råg 62, korn 111, blandsäd 42, hafra 15, ärter 15, potäter 38. År 1810 war Folkmängden 1629. Kyrkan är belägen under 61 gr. 7 min. Polhöjd; 6 mil från Falun. Uti Soknen ligga Järnwärken Furudal och Dalfors.

Oretorp, en Sätesgård uti Wittsjö Sokn i Skåne, äger 16 tunnlands utsäde, höbol til 150 lass, ymnig skog, prydlig mangårdsbyggnad af trä, med en tämeligen wacker trägård.

Oretorp, en Sätesgård, uti Winslöf Sokn i Skåne, består af 1.5 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, höbol til 250 lass, god tilgång på skog, af ek, bok och annan löfskog, förswarlig mangårdsbyggnad af trä, med en