Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/611

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
600 REM
REN

nes litet af lerjord, det mästa är lermylla, jämwäl någon sandmylla. Åkern har på de flästa ställen jordfasta stenar, dock ej mer än at plogen på de flästa ställena brukas til dess redning. Ängen består til en del af släta mader, men för det mästa af tuwig och mager mark, hwaraf åboerne i sednare åren börjat at odla något til åker. På en del ställen äro små hagar med någon löfskog, annars är här brist på skog. Utsädet är 160 tunnor. År 1805 war Folkmängden 213. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan.

Remsta, en Herregård uti Skeppsås Sokn i Östergötland, äger 40 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol och skog, gammal mangårdsbyggnad af trä, med en trägård.

Rendalen, et Pastorat och Tingslag uti Österdalen i Norge, består af 2 Soknar: Övre Rendalen, Moderförsamling, och Nedre Rendalen, Annex. År 1801 war Folkmängden 1685. Tingsstället är Gården Hornsät.

Renneboe, en Sokn, är Annex til Meldalens Pastorat uti Södra Trondhiems Amt i Norge.

Rennelanda, en Sokn i Dalsland och Walbo Härad, är Annex til Högsäters Pastorat, samt innehåller 19 Mantal. Marken är bärgaktig och ojämn. Jordmånen består til 2-tredjedelar af lera och en 3djedel af sand. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 650 tunnor. År 1805 war Folkmängden 615. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Härö, hwarest utsädet är 30 tunnor.

Renneslöf, et Regalt Pastorat i Halland och Höks Härad, innefattar 2 Soknar: Renneslöf, Moderförsamling, och Ysby, Annex, samt består af 37 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1138. — Renneslöf Sokn består af 25.3 Mantal. Marken är i öster

ganska bärgaktig, men sedan därifrån ända til wäster, ehuru här och där wisande större och smärre dalar, samt på flere ställen uphöjd och tuwig, dock merendels jämn. Rådande jordmånen är sand. Lera finnes på ganska få ställen. I söder är någon skog tilhörande de där belägna hemman, men obetydlig. Soknens inbyggare måste därföre begagna sig af de i nästgränsande Pastorat belägna skogar til husbehowet, och til wedbrand mäst af de på Soknens utmarker befintlige torfmossar. Utsädet är 15 à 18 tunnland på Mantalet, gör på Soknen 456 tunnelands utsäde. Men säden giwer så litet i kornet at inbyggarne merendels nödsakas köpa brödfödan från Skåne. År 1805 war Folkmängden 866. Kyrkan är belägen under 56 grad. 20 min. Polhöjd; 2.7 mil från Halmstad. Den betydligaste Gården heter Perstorp.

Rennesöe, et Pastorat uti Ryefylke Fögderi uti Stavangers Amt i Norge, består af 4 huwudöar: Rennesöe, Asköe, Hviddingsöe och Udsteens Klosteröe. På Rennesöe stå 2 kyrkor, nämligen Housken, Moderförsamling, och Sörböe, Annex. På hwardera af de andre öarne är en kyrka, således tilsamman 5 kyrkor och Soknar. År 1801 war Folkmängden 1174.

Rensta , en Frälse-Sätesgård uti Swanshals Sokn i Östergötland, består af 3.5 Mantal, äger 50 tunnors utsäde, klent höbol, prydlig mangårds-byggnad af trä, reveterad, wacker trägård, 12 underliggande Skattehemman och 12 Torp.

Reppe, en ansenlig och wälbygd Gård uti Stördals Pastorat uti Norra Trondhiems Amt i Norge.

Repplinge, et Consistorielt Pastorat på Öland uti Norra Fögderiet, består af 2 Soknar: