Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/612

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
RES
RES 601

Repplinge, Moderförsamling, och Högsrum, Annex, samt innehåller 48 Mantal. Utsädet är 1325 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1572. — Repplinge Sokn innehåller 29.6 Mantal. Marken består på de flästa ställen af kalkklapur och mylla, ganska grund, på andra ställen af mullblandad lera. Den största olägenhet i denna Sokn är skogsbristen til både byggnadswirke, bohagstyg och wedbrand; hwilket alt måste dyrt köpas från Småland, och med kostnad och beswär hitföras öwer Kalmar-sund. Utsädet är 850 tunnor. Uti Soknen är et stort fält, som af det gamla ordet Alf kallas Alware, 0.75 mil långt och 0.25 mil bredt. Här är blott kalkstensgrund, som dels aldeles bar, dels betäckt med ganska tunn jordskorpa, sträcker sig til någon del in uti sjelwa ängs- och åkerjorden och gör den ofta ofruktbar. År 1810 war Folkmängden 858. I denna Sokn är Slottet och Kongsgården Borgholm beläget.

Resele, et Consistorielt Pastorat i Ångermanland och Södra Fögderiet, består af 3 Soknar: Resele, Moderförsamling, Liden och Junsele, Annexer, samt innehåller 47.5 Mantal. Storleken är 16.3 qv. mil. Det är beläget på bägge sidor om Ångerman-älwens wänstra gren som kommer från Åsele Lappmark. Utsädet är 670 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1648. År 1805 war densamma 1569. — Resele Sokn innehåller 25 Mantal. Åker och ängar sluttande från de skogbewuxne bärgsrötterne ned til älwen bestå af lerblandad sandmjulna, och på några ställen af god swartmylla. Jordmånen på utmarken består mäst af sand och mojord, så at mulbetet wore klent om ej bättre tilgång gåwes uti fäbodarne, hwarest boskapen födes öwer sommaren. Skogen är widsträckt

men har dock de sidsta 50 åren bliwit nog mycket tillitad med brädsågning. Utsädet är 300 tunnor, hwaraf en åttondedel är höstråg. Något smör, ost, fogel och bräder äro de waror, som härifrån föryttras. År 1810 war Folkmängden 768. Kyrkan är belägen under 63 gr. 21 min. Polhöjd; 9 mil från Härnösand.

Reslöf, et Regalt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Onsjö Härad, består af 2 Soknar: Reslöf, Moderförsamling, och Karaby, Annex, samt innehåller 44.8 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1182. — Reslöf Sokn består af 37.3 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är sandmylla på lerbotn. Skog finnes ingen. Utsädet är 60 à 70 tunnor på Mantalet, då en tredjedel af jorden ligger i träde, för at beredas til wintersäde. År 1805 war Folkmängden 945. Kyrkan är belägen under 55 gr. 52 min. Polhöjd; 3 mil från Malmö.

Resmo, et Consistorielt Pastorat på Öland, uti Södra Fögderiet, består af 2 Soknar: Resmo, Moderförsamling, och Mörbylånga, Annex, samt innehåller 58.5 oförmedlade eller 38.5 förmedlade Mantal. Markens beskaffenhet i Pastoratet, så wäl på wästra som östra sidan, är jämn, men på den sednare är alwarmark, betäckt med lager af stenflisor, det ena lagret öwer det andra, och litet sandmylla åwanpå, bestående af små jordhögar eller tuwor, som tyckas wara sammanblåste af stark storm, på hwilka hästar, nöt och får hawa et ganska knappt bete, och näppeligen kunna uppehålla sig i torra somrar, men på wästra sidan om Landborgen är marken lera, swartmylla och sandmylla, upodlad och fruktbärande såsom ock wäl bebodd. Skog finnes ingen, utan så wäl bränsle som timmer til husbyggnad måste köpas och hämtas