Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/616

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
RIN
RIN 605

brand, mindre ansenlig åbyggnad.

Ringaby, et Rusthåll uti Öby Sokn i Nerike, består af 4 Mantal, äger 32 tunnors utsäde, godt höbol, tilräckelig skog, ny och wacker åbyggnad; huwudbyggningen af trä, 2 wåningar hög, med flyglar, samteligen kalkslagna, et tegelbruk, en mjölqwarn, et sågwärk.

Ringarum, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Hammarkinds Härad, är en af de största i Östergötland, håller i widd 3 qv. mil, samt består af 61.5 Mantal. Marken är i allmänhet bärgaktig, samt har många sjöar, hwaraf Yxningen, som ligger i södra gränsen, är den största. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes ymnigt och til afsalu. Utsädet är 360 tunnor. År 1810 war Folkmängden 3352. År 1790 war densamma 3074. Kyrkan är belägen under 58 grad. 20 min. Polhöjd; 4.5 mil från Linköping. De betydligaste Gårdar heta Fillingerum och Swerkersholm. Här är ock et Mässingswärk kalladt Gusum.

Ringeboe, et Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge, är beläget på ömse sidor om älwen Lougen, och sträcker sig 4 mil i längd. Det består af 4 Soknar: Ringeboe, Moderförsamling, samt Venneböygden, Fodvang och Setningdalen, Annexer. År 1801 war Folkmängden 3007.

Ringenäs, en ansenlig och wälbygd Gård uti Stange Sokn uti Hedemarken i Norge.

Ringerige, et Landskap uti Budskeruds Amt i Norge, omgiwes af Hallingdalen, Valders och Hadeland, samt innehåller 2 Pastorat: Hole och Nedrehoug. Det består dels af jämn mark, dels af dalsträckningar och bärgåsar. Jordarten är på de jämna markerna til det mästa lera, tämeligen god til sädeswäxt, men

ringa til höwäxt. Skogarne äro tämeligen goda i Nordrehougs Pastorat, men i Hole är brist därå. Af mineralier finnes i Ringerige silwer- koppar- och järnmalm, men intet wärk är för närwarande i drift, utom et Järnwärk kalladt Sognedal. Ringerige utgör med Hallingdalen et Fögderi och et Häradshöfdingdöme, men enligt Kongl. Resolution af år 1810 skal Ringerige, efter nuwarande Häradshöfdingens afgång bli en egen Jurisdiction.

Ringkarby, en Sokn i Nerike och Glanshammars Härad, wid Hjelmaren, är Annex til Glanshammars Pastorat, samt består af 33.7 Mantal. Marken är öweralt jämn och föga annan jordmån finnes än stark lera. De fläste hemman lida brist på skog. Utsädet är 340 tunnor. År 1810 war Folkmängden 684. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Espelunda och Myrö.

Ringsager, et Pastorat uti Hedemarken i Norge, består af 3 Soknar: Ringsager, Moderförsamling, samt Brottum och Fylkesager eller Veldre, Annexer. Huwudkyrkan är en af de präktigaste i Norge, upförd af huggen sten, med et högt torn midt på kyrkan. Det betydligaste i kyrkan är den präktiga och kostbara Altartaflan, hwars like näppeligen finnes i Norge. Här ses det förträffeligaste Bildhuggararbete, målning och förgyllning som i gamla tider kunde frambringas. Taflan är förfärdigad i Antwerpen wid början af sextonde århundradet. Predikstolen är jämwäl ganska kostbar. Pastoratet är et af de folkrikaste i Norge. År 1801 war Folkmängden 6860.

Ringsjön, en Sjö i Skåne och Malmö Län, är den största