Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/621

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
610 ROG
ROL

Rogstorp, en Frälsegård uti Lyresta Sokn i Wästergötland, består af 1 Mantal, äger 20 tunnors utsäde, ymnigt höbol, behöflig skog, medelmåttig mangårdsbyggnad.

Rokke, en Sokn, är Annex til Bergs Pastorat uti Smålänens Amt i Norge.

Rokke, en ansenlig Gård uti Stördals Pastorat uti Norra Trondhiems Amt i Norge.

Rolfstorp, en Sokn i Halland och Himle Härad, är Annex til Grimmetons Pastorat, håller i widd 0.6 qv. mil, samt består af 43.2 Mantal. Större bärgsträckningar omgiwa i allmänhet åkerfälten; icke något enda hemman i Soknen äger jämn mark til ägor. Jordmånen består dels af lera, dels af sand. En del af Soknen som benämnes Skogsbygden äger skog til eget behof. Hemmanen Kushult och Tingås hawa hittils haft til afsalu, men icke hädanefter; men en del af Soknen som kallas Utanåker är aldeles skoglös, och detta är största delen af Soknen. År 1805 war Folkmängden 922. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Hofgård.

Rolland, eller Rauland, en Sokn, är Annex, til Vinnie Pastorat uti Tellemarken i Norge.

Rolloug, et Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge, består af 4 Soknar: Rolloug, Moderförsamling, och Veiglie, Norre, Opdal, Annexer. År 1801 war Folkmängden 4045.

Rolsbol, en Silwerhytta uti Wärmeskog Sokn i Wärmeland, hämtar sin malm från Gerfsjö gruwa inom samma Sokn, upfunnen och arbetad wid början af detta seculo, driwes med årlig förlust af Actie-ägarne, hwarföre de ämna nedlägga densamma. Förlusten på tolftedelen kan beräknas til 1000 R:dr Banco.

Rolstad, en ansenlig Gård uti Froens Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge.

Roma, et Consistorielt Pastorat på Gottland i Norra Fögderiet, består af 2 Soknar: Roma, Moderförsamling, och Björkö, Annex, samt innehåller 32 Mantal. Pastoratet är med träsk och mossar omgiwet. Marken är jämn. Jordmånen består af lera. På skog är brist. Öpna jorden utgör 768 tunnland. Utsädet är 512 tunnor, höst- och wårsäd. År 1810 war Folkmängden 437. — Roma Sokn består af 22.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 240. Kyrkan är belägen under 57 gr. 32 min. Polhöjd; 1.5 mil från Wisby.

Roma Kloster, en Kongsgård i förenämnde Sokn, har fordom warit et Munkekloster, men är nu förtiden anslaget på lönen åt Landshöfdingen på Gottland. Gården har et behageligt läge, består af 6.2 Mantal, bördig jordmån, 112 tunnors utsäde, medelmåttigt höbol til 120 lass, knapp skogstilgång. Mangårdsbyggnaden af sten är anständig, trägården är wacker. Ladugården är ock wacker, upbygd af marmor, hörande til det fordna klostret, som är förwandladt til et fähus, hwilket altså är det dyrbaraste fähus som i Swerige finnes. Här finnes ock en ansenlig lämning af den af huggen sten upförda Klosterkyrkan.

Romfartuna, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland, Wästerås Län och Norrbo Härad, håller i widd 0.88 qv. mil, samt innefattar 65.3 Mantal. Läget är uti den jämnare delen af Wästmanland. Om man undantager den sand- och grusås, som ifrån norr til söder löper genom Soknen, så äro här få och obetydliga bärg. Förenämnde ås är en del af den så kallade Badelunds ås, och klywer sig wid norra ändan af Sok-