Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/622

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
ROM
ROM 611

nen i 2 grenar, hwaraf den östra går genom Kumla Sokn och så widare, och den wästra genom Kila Sokn och de norr däremot gränsande Soknar. Rådande jordmånen är god och fast lera, men närmast åsen är den sand och sandblandad lera. Skog finnes hjelpeligt. Några hemman lida wäl brist därå, men någre hawa ock til afsalu. Utsädet är 900 tunnor ren säd och 300 tunnor blandsäd och hafra. År 1810 war folkmängden 1420. Kyrkan är belägen under 59 gr. 42 min. Polhöjd; 1.4 mil från Wästerås. I Soknen finnas 11 Herregårdar: Åbylund, Solinge, Wästermunga, Julpa, Ansta, Lycksta, Tomta, Litsberga, Wettmö, Nortuna, Kitslinge.

Romfo, en Sokn, är Annex til Sundalens Pastorat uti Romsdals Amt i Norge.

Romelanda, en Sokn i Bohusland, Inlands Fögderi och Södre Härad, belägen wid Götaälf, är Annex til Kareby Pastorat, samt innefattar 47 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är sand. I en liten del af Soknen finnes hjelpelig skog, men på de fläste ställen nödgas man nyttja bränntorf, hwarpå är någorlunda ymnigt förråd. Utsädet är: wete 8 tunnor, råg 36, korn 264, hafra 192, ärter 96, potäter 24 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1344. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan.

Romeled, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland och Wänersborg Län, utgör et Härad kalladt Flundre, samt består af 5 Soknar: Romeled, Moderförsamling, Fors, Uphärad, Åsbräcka och Foxerna, Annexer, samt innehåller 106 Mantal. Utsädet är 2426 tunnor af alla sädesslag utom potäter. År 1805 war Folkmängden 3588. — Romeled Sokn innehåller 21.7 Mantal.

Marken är icke synnerligen bärgaktig men har ganska många stundom mycket djupa dalar. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet af alla sädesslag, utom potäter är 494 tunnor. År 1805 war Folkmängden 636. Kyrkan är belägen under 58 grad. 9 min. Polhöjd; 2.5 mil från Wänersborg.

Rommedal, et Pastorat uti Hedemarken i Norge, består af 2 Soknar: Rommedal, Moderförsamling, och Tomter, Annex. År 1801 war Folkmängden 2767.

Rommerige, et Landskap uti Kristiania Stift i Norge, är beläget omkring älwen Glommen. Det är indeladt i 2 Fögderien, Övre och Nedre Rommerige. Övre Rommerige innefattar 6 Pastorat: Näs, Ullensager, Giertrum, Nannestad, Eidsvold och Hurdalen. Nedre Rommerige består af 7 Pastorat: Enebak, Fedt, Skidsmoe, Nittedal, Sörum, Urskoug och Höeland, hwilka innehålla 15 Soknar. Rommerige är i allmänhet et godt sädesland och i sjöarne finnes åtskillig slags fisk, såsom gädda, abborre, braxen, ål, lake, m. m. i tämelig mängd.

Romnäs, en Sokn, är Annex til Holdens Pastorat uti Tellemarken i Norge.

Romsdal, et Amt uti Bergens och Trondhiems Stift, består af 3 Fögderien: Söndmör, hörande til Bergens Stift, utan så wida at intraderne erläggas til Ränteriet i Trondhiems Stift; därnäst Romsdals och Nordörs Fögderien i Trondhiems Stift. Dessa 3 Fögderien innehålla 3 Prosterien med samma namn, hwartil höra 24 Pastorat innefattande 61 Soknar. År 1801 war Folkmängden i detta Amt 54572.

Romsdals Horn, et ganska högt bärg wid dalsträckningen Romsdalen uti Grottens Sokn uti Romsdals Amt i Norge. Det består af många höga spitsiga