Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/623

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
612 RON
ROS

tinnar, hwaraf den högsta ser ut som et rundt horn. Det ligger 7 mil från hafsstranden up i landet, men kan ändock synas 5 à 6 mil ut i hawet, tjänar således til kännemärke för sjöfarande, jämwäl för fiskare, när de midsommarstiden fara ut i hawet til en Fiske-Bank kallad Stora Eggen uti Söndmörs Fögderi; ty när de äro til så långt afstånd från landet at Romsdals Horn går dem utur sigte, så äro de wid Banken hwarest ofta göres god fångst af långor och hälleflundror.

Rone, et Consistorielt Pastorat på Gottland uti Södra Fögderiet, består af 2 Soknar: Rone, Moderförsamling, och Eke, Annex, samt innehåller 25.8 Mantal. Marken i detta Pastorat är jämn. Rådande jordmånen är sand. Skog finnes behöfligt. Utsädet är 740 tunnor. År 1810 war Folkmängden 856. — Rone Sokn innehåller 18.2 Mantal. Utsädet är 570 tunnor. År 1810 war Folkmängden 639. Kyrkan är belägen under 57 gr. 12 min. Polhöjd; 4.6 mil från Wisby. En liten wik af hawet formerar en tämeligen god hamn, kallad Ronehamn.

Ronåker, en Gård uti Åsaka Sokn i Wästergötland, äger 70 tunnors utsäde, ymnigt höbol, liten och uthuggen skog, gammal och förfallen åbyggnad.

Ronöholm, en Gård uti Edbo Sokn i Upland, består af 4.5 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, höbol til 200 lass, hjelpelig skog, förswarlig åbyggnad, med wacker trägård och 9 torp.

Rosenberg, et Järnwärk uti Fors Sokn i Södermanland, har haft 2 hamrar, men öwer 30 års tid nyttjat blott en enda med 2 härdar, har hammarskatt för 600 skeppund, men saknar både skog och jordägor.

Rosenborg, en Sätesgård i Wärmeland.

Rosendal, en Skatte-Frälsegård uti Hakarp Sokn i Småland, 0.5 mil från Jönköping, äger 16 à 18 tunnors råg-utsäde, och dubbelt så mycket hafra, godt höbol, ingen skog, obetydlig åbyggnad.

Rosendal, en Sätesgård uti Kropp Sokn i Skåne, består af 4.7 Mantal, äger ansenligt utsäde, höbol til 400 lass, skog och torfjord til husbehof. Mangården består af en huwudbyggning med 2 flyglar, 1 wåning höga, samteligen af sten, med en stor och wacker trägård.

Rosenfors, et Järnwärk uti Målilja Sokn i Småland, är privilegieradt för 1 stångjärnshammare och 2 spikhamrar, har 1 mjölqwarn med 2 par stenar och 1 sågwärk. År 1807 afbrann Wärket och har sedermera icke bliwit upbygt.

Rosenhaga, en Sätesgård i Wästergötland.

Rosenholm, en Sätesgård uti Lannaskede Sokn i Småland. Därmed är förbundet et Järnwärk, som består af 1 räckhammare och 1 spikhammare.

Rosenlund, en Sätesgård uti Mörarp Sokn i Skåne, består af 3.2 Mantal. Mangården är bygd af korswärk. Gården äger nödtorftigt utsäde, bättre höbol, fiske til husbehof, 1 wattu- och 1 wäderqwarn. Därunder höra 11 hemman och 25 torp.

Rosersberg, en Kongsgård uti Norrsunda Sokn i Upland, wid sjön Skarwen, består af 6 Mantal, äger liten åker i god jordmån men mycket äng, som af åkern är igenlagd, tilräckelig skog, stor och prydlig mangårdsbyggnad af sten, med präktiga trägårdar, godt fiske i sjön.

Roskälla, en Sätesgård uti Sankt Lars Sokn i Östergötland, består af 1.25 Mantal, äger 46 tunnors utsäde, höbol til 150 lass, ingen skog, förswarlig mangårdsbyggnad af trä, reve-